20-01-2020r.
godzina 02:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333855 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RG.7013.4.2015 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.7013.4.2015 - Usługi: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi w roku 2015
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.7013.4.2015/RRG.7013.4.2015_wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7013.4.2015                                                Świlcza, dn. 20.04.2015 r.

pismo: 37/R-RRG-ED/2015 

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługi, nazwa zadania:

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi w roku 2015

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.

1)    dla części nr 1, tj. Usługi transportowe samochodem samowyładowczym
o ładowności 18t:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Transportowo – Remontowe Budowlano – Drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za 1 tonokilometr,

Ø  83,64 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt cztery groszy) za 1 godzinę wynajmu samochodu;

2)    dla części nr 2, tj. Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t
z urządzeniem do załadunku HDS:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nieregularny Przewóz Towarów Edward Sroka

adres: 39-123 Czarna 256A

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  61,50  (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) za 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem,

Ø  0,74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) za 1 tonokilometr,

Ø  61,50  (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) za 1 godzinę wynajmu samochodu;

3)    dla części nr 3, tj. Usługi:

a) minikoparką na gąsienicach gumowych,

b) transportu samochodem 6os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

F.U.H. UNISERWIS

mgr inż. Łukasz Zawiślak

adres: 36-72 Świlcza 238

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  57,81 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) za 1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką,

Ø  54,12 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy) za 1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.

4)    dla części nr 4, tj. Usługi koparką kołową samojezdną:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Mechaniczne Kopanie Ziemi i Transport Jan Wołowiec

adres: 36-055 Bratkowice 408a

z ceną jednostkową brutto:  

Ø  79,95  (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) za 1 m-g pracy koparką kołową wraz z operatorem.

5)    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 31 980,00 zł brutto

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części

Nazwa części

zł brutto

1

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym
o ładowności 18t

9 840,00 zł

2

Transport samochodem samowyładowczym
o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS

11 070,00 zł

3

Usługi:

a)  minikoparką na gąsienicach gumowych,

b) transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.

3 690,00 zł

4

Usługi koparką kołową samojezdną wraz z operatorem

7 380,00 zł

 

6)    Zbiorcze zestawienie ofert:

W terminie złożono łącznie 6 (słownie: sześć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)
 i adres Wykonawcy

Cena brutto za 1 jednostkę*

 

 

Część  nr 1

Część  nr 2

 

Część nr 3

 

         Część nr 4

1

Mechaniczne Kopanie Ziemi i Transport Jan Wołowiec

adres: 36-055 Bratkowice 408a

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

1 m-g pracy koparką kołową wraz z operatorem – 79,95 zł

2

Usługi Transportowo – Remontowe Budowlano – Drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym
o ładowności 18t:

1 tonokilometr – 0,55 zł

---------

1 godz. wynajmu samochodu – 83,64 zł 

xxxxx

xxxxx

 

 

 

 

            xxxxx

3

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świlczy

adres: 36-072 Świlcza 168

xxxxx

xxxxx

1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 61,50 zł

---------

1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą
o ład. 1.5 t. – 49,20 zł

 

 

 

 

1 m-g pracy koparką kołową wraz z operatorem – 92,25 zł

4

Transkop Rzeszów Usługi Budowlane Świetlik Szczepan, adres: 35-213 Rzeszów, Bzianka 100a

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym
o ładowności 18t:

1 tonokilometr – 0,59 zł

---------

1 godz. wynajmu samochodu – 85,00 zł 

xxxxx

xxxxx

 

 

xxxxx

5

F.U.H. UNISERWIS

mgr inż. Łukasz Zawiślak

Adres: 36-72 Świlcza 238

xxxxx

xxxxx

1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 57,81 zł

---------

1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą
o ład. 1.5 t. – 54,12 zł

 

 

 

1 m-g pracy koparką kołową wraz z operatorem – 95,94 zł

6

Nieregularny Przewóz Towarów

Edward Sroka

adres: 39-123 Czarna 256A

            xxxxx

1 m-g wynajmu samochodu samowyładowczego o ładowności 10t wraz z pracą HDS i operatorem – 61,50 zł

----------

1 tonokilometr – 0,74 zł

----------

1 godz. wynajmu samochodu – 61,50 zł 

xxxxx

 

 

 

xxxxx

 

7)    Zestawienie punktacji ofert:

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

-1 tonokilometr – 50%; 

 -1 godz. wynajmu samochodu – 50%;

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

0,55

--------- x 50% = 50

 0,55

83,64

--------- x 50% =50

83,64  

100,00

3

xxxxx

xxxxx

4

0,55

--------- x 50% = 46,61

 0,59

83,64

--------- x 50% = 49,20

85,00  

95,81

5

xxxxx

xxxxx

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

- 1 m-g wynajmu samochodu  wraz z pracą HDS
i operatorem – 25%,

-1 tonokilometr – 50%,

-1 godz. wynajmu samochodu – 25%;

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

xxxxx

xxxxx

3

xxxxx

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

5

xxxxx

xxxxx

6

61,50

--------- x 25% = 25,00

 61,50

 0,74

--------- x 50% = 50,00

 0,74

61,52

--------- x 25% = 25,00

61,50

100,00

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

-1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 50%,

-1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą
o ład. 1.5 t. – 50%;

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

xxxxx

xxxxx

3

odrzucona

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

5

57,81

-------- x 50% = 50,00

57,81

54,12

------- x 50 %= 50,00

54,12

100,00

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 4

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

1 m-g pracy koparką kołową wraz z operatorem – 100%

Suma punktów

1

79,95

-------- x 100% = 100,00

79,95

100,00

2

xxxxx

xxxxx

3

odrzucona

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

5

79,95

-------- x 100% = 83,33

95,94

83,33

6

xxxxx

xxxxx

 

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1, 2, 3, 4.

Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium.

Do oceny ofert zastosowano wzór podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15 i 16.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-20 15:42:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech