20-09-2021r.
godzina 15:16
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
Zapytanie ofertowe
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 344896 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7011.7.2015 :: Zapytanie ofertoweRRG.7011.7.2015: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy”
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.7011.7.2015/Specyfikacje.zip ________________________________________________________________________
 

Znak sprawy: RRG.7011.7.2015           Świlcza, dn. 22.04.2015 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie o wartości do 30 tys. €.

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

„Sieć kanalizacji sanitarnej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy”

 I.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.   Wykonanie projektu „Sieć kanalizacji sanitarnej Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy” obejmującego:

a)    wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji – rurociągi grawitacyjne i tłoczny,

b)    wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przepompowni ścieków (w technologii uzgodnionej z ZWiK Świlcza) – lokalizacja przepompowni na dz. nr 372/13 w Trzcianie wraz z projektem ogrodzenia przepompowni i zjazdu z drogi gminnej.

c)    Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zasilania przepompowni ścieków uzgodnionego w PGE,

d)    Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zasilania w wodę przepompowni w zakresie uzgodnionym z ZWiK Świlcza

e)    Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. Wykonawca dostarczy elektroniczną wersję kosztorysu i przedmiarów w formacie edytowalnym (zuz, ath, xml, kst).

f)     Opracowanie specyfikacji technicznej ogólnej i szczegółowej wykonania
i odbioru robót.

II.  Dodatkowe wymagania:

·    Projekt należy sporządzić w 4 egzemplarzach należy dostarczyć wersję „papierową” i elektroniczną.

·    Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji po uprzednim uzgodnieniu trasy z Gminą Świlcza i właścicielami działek. Po stronie oferenta leży spisanie umów wejścia na teren działki celem wykonania robót
i eksploatacji sieci.

·    Sieć grawitacyjna winna być prowadzona przy zachodniej granicy działek przeznaczonych pod zabudowę po działkach 277/1 i 276/1, jedna studnia na dwie sąsiednie działki, oraz przy północnej granicy działki 276/2 przez przejście pod drogą na działkę 372/11 do przepompowni zlokalizowanej na działce 372/13. Dodatkowo sieć grawitacyjna winna być poprowadzona na północ do działki 372/10
w celu umożliwienia odbioru ścieków z działek 372/7, 372/8, 372/9. Kolektor tłoczny winien być włączony do istniejącej sieci w rejonie działki 362/1 (wybór wariantu wg projektanta i uzyskanych zgód).

·    Przygotowanie wniosków o wydanie technicznych warunków zasilania z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy i PGE Dystrybucja - leży po stronie oferenta.

·    Sieć kanalizacyjna ma przejąć ścieki dostarczane tłocznie
z zakładu BLUXCOSMETICS Sp. z o.o. wg załączonych warunków (projekt przyłącza zakładu nie jest objęty zakresem przetargu).

·    Przygotowanie innych koniecznych wniosków do uzgodnienia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę - leży po stronie oferenta.

·    Przygotowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania razem z wypisami z ewidencji gruntów aktualnymi na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę leży po stronie oferenta.

·    opracowanie wszystkich innych, nie wymienionych, dokumentów, opinii i uzgodnień koniecznych do realizacji zamówienia, (w tym opinia geologiczno- inżynierska) - leży po stronie oferenta.

·    dokumentacja projektowa winna być zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych w zakresie wymogów opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zachowania zasad konkurencji i niedyskryminacji (art. 29 i 30 ustawy Pzp),

·    w przypadku zmian przepisów dotyczących Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy,

·    Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

·    Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

·    Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających (jeżeli wymagany jest sprawdzający).

·    Cena opracowania obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, w zakresie wynikającym z opracowanego projektu budowlanego w tym przygotowanie ewentualnych wyjaśnień dla uczestników postępowania przetargowego na roboty budowlane odnośnie wykonanej dokumentacji.

III.  Termin realizacji zamówienia: do . 30-10-2015 roku.

Jest to termin złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Płatność (70% wartości umownej) za wykonane dzieło nastąpi w chwili wszczęcia postępowania przez Starostwo Powiatowe, pozostałe 30% zostanie zapłacone po uprawomocnieniu się pozwolenia.

IV.  Kryterium oceny ofert:

·         cena (100%)

V.  Przygotowanie oferty:

a)    ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu Oferty w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza: 36-072 Świlcza 168 – pok. nr 22 - sekretariat na II piętrze, do dnia  05-05-2015r. do godz. 1000

b)   w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:Oferta na opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy”

VI.  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Helena Nowak, Tomasz Michalski tel. 17 86-70-134, 17 86-70-139.

W załączeniu:

·      Formularz do sporządzenia oferty.

·      Mapa rejonu opracowania z zaznaczoną trasą

 

_______________________________________

Formularz oferty

 

OFERTA

Na opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „„Sieć kanalizacji sanitarnej Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy””

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/

Imię i nazwisko

 

Siedziba

 

Dokładny adres siedziby

 

REGON

 

NIP

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

Adres do korespondencji

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

 

3.             Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej związanej
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy” w zakresie, terminie i warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę:
 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Cena brutto
[zł]

1

Wykonanie projektu „Sieć kanalizacji sanitarnej Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy”

 

2

Wykonanie projektu zasilania przepompowni ścieków

 

3

Wykonanie projektu zasilania w wodę przepompowni

 

4

Przygotowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania

 

Razem brutto:

 

4.     Słownie brutto za całość: ..................................................................................................... złotych

5.     Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  data

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Podpis(y)

 Informację wytworzył(a): Tomasz Michalski
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-24 12:53:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech