24-02-2020r.
godzina 20:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334576 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.2.2015 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowaniaRRG.271.2.2015: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.2.2015/RRG.271.2.2015_uniew.pdf
________________________________________________________________________
 
sprawa RRG.271.2.2015                                            Świlcza, dn. 20.07.2015 r.
pismo: 67/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie
i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 162276 - 2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.07.2015 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ cena jedynej złożonej do tego przetargu oferty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 z ceną brutto 493 071,65 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 306 870,19 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewiętnaście groszy).

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

493 071,65 zł

3 lata

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza
mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-20 16:33:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech