13-12-2019r.
godzina 16:23
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia
Ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.07.2015 r.
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie dodatkowych informacji i sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.07.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333145 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.3.2015 :: Modyfikacje i wyjaśnienia :: Modyfikacja treści siwz nr 1RRG.271.3.2015 - Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza
 

sprawa RRG.271.3.2015                                                  Świlcza, dn. 22.07.2015 r.

pismo: 70/R-RRG-ED/2015

Modyfikacja treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 207 000,00 EURO, nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 8 lipca 2015 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 243599-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 18 sierpnia 2015 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    pkt 3) „Opis przedmiotu zamówienia:

a)    ppkt 3.1 „Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Kod: 90000000               Nazwa:     Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Kod:  90500000              Nazwa:      Usługi związane z odpadami

Kod:  90510000              Nazwa:      Usuwanie i obróbka odpadów

Kod:  90511000              Nazwa:     Usługi wywozu odpadów

Kod:  90512000              Nazwa:      Usługi transportu odpadów

Kod:  90513100              Nazwa:      Usługi wywozu odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych

Kod: 90514000               Nazwa:      Usługi recyklingu odpadów

Kategoria usług: Nr 16

Ø  nowe brzmienie:

Kod:  90511000-2           Nazwa:    Usługi wywozu odpadów

  Kod:  90512000-9          Nazwa:      Usługi transportu odpadów

  Kod:  90510000-5          Nazwa:     Usuwanie i obróbka odpadów

  Kod:  90500000-2          Nazwa:      Usługi związane z odpadami

  Kod:  90000000-7          Nazwa:     Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

  Kod:  90514000-3          Nazwa:      Usługi recyklingu odpadów

Kategoria usług: Nr 16

b)    ppkt 3.2 „Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego” ust.1 zadanie 2 lit. a:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Ø  nowe brzmienie:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia PSZOK w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, jeśli dotychczasowe wyposażenie PSZOK okaże się nie wystarczające.

2)    pkt 16) „Istotne postanowienia umowy”, § 7 Rozliczenie i płatności ust. 3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie do ….. (w zależności od terminu zadeklerowanego w ofercie) dni od daty doręczenia faktury wraz z załącznikami Zamawiającemu.

Ø  nowe brzmienie:

Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze/rachunku w terminie do ….. (w zależności od zdeklarowanego terminu w ofercie) dni od daty doręczenia faktury wraz z załącznikami Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że pierwsza faktura za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świlcza będzie złożona przez Wykonawcę nie wcześniej niż 29 lutego 2016 r. z uwzględnieniem zapisów ust. 1 w niniejszym paragrafie.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-07-22 23:58:31


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech