30-09-2023r.
godzina 03:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350854 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: SO.4462.1.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznymDowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 

sprawa: SO.4462.1.2015                                                         Świlcza, dn. 17.08.2015 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1.   Zamawiający:           Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2.   Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.   Przedmiot zamówienia:  usługi

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 23 (na II piętrze). 

5.     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.   Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

8.   Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

(Zasady wniesienia i zwrotu wadium określa siwz).

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 25 sierpnia 2015 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 25 sierpnia  2015 roku o godz. 10.15.

11. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Świlcza

                                                                                              mgr  inż. Adam Dziedzic
 


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 18:04:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech