28-11-2022r.
godzina 08:36
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348703 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7013.8.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznymRRG.7013.8.2015: Dostawa - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 

sprawa: RRG.7013.8.2015                                           Świlcza, dn. 17.08.2015 r. 

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym

 

1.   Zamawiający:        Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670135 faks (17) 8670157

2.   Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.   Przedmiot zamówienia:  dostawa

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 35.11.00.00-8          Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Kod: 42.41.53.20-7          Wyposażenie pojazdów ratowniczych

4.   Nazwa: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli

Zakres przedmiot zamówienia przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Agregat prądotwórczy trójfazowy dla Straży Pożarnej

1 szt.

2.

Maszt oświetleniowy 3x500 W

1 szt.

3

Latarka ze źródłem światła  LED C4 lub inna równoważna

1 szt.

4

Latarka  ze źródłem światła 4AA LED EX-ATEX lub inna równoważna 

5 szt.

5

Prądownica PW 52 lub inna równoważna

2 szt.

6

Wąż pożarniczy W 52 lub inny równoważny

6 szt.

7

Wąż pożarniczy W 75 lub inny równoważny

6 szt.

8

Kurtka „SZTORMIAK” (szwy podklejane)

6 szt.

9

Polar odblaskowy 360

6 szt.

10

Buty gumowe z wkładką niepalną

6 szt.

11

Rękawice bojowe strażackie typu FIRE-MAX

6 szt.

12

Uchwyt do mocowania latarek PROPOLYMER na hełmie CALISIA

5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W/w wyposażenie musi spełniać wymagania techniczno - użytkowe określone
w załączniku do rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr. 143 z 2007 r. poz. 1002).
Spełnienie wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami.

5.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 23 (na II piętrze). 

6.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.   Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 04 października 2015 roku

9.   Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)    Pełnomocnictwo w przypadku  podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1).

3)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz.

4)    Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do  siwz.

10.  Wadium: 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zasady wniesienia wadium i jego zwrotu określa siwz.

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

12.  Możliwe zmiany w umowie:

1.    Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana wystąpieniem przynajmniej jednego z poniższych czynników:

a)    trudnościami w nabyciu wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obydwu Stron umowy;

b)    następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu;

c)    następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

2.    Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1 jest:

1)    złożenie „Wniosku o zmianę umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy” (zwanego dalej „Wnioskiem”) przez stronę inicjującą zamianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian,

2)    zaakceptowanie „Wniosku” przez Zamawiającego (w przypadku, gdy „Wniosek” składa Wykonawca);

3)    decyzja Zamawiającego o zaakceptowaniu lub odrzuceniu „Wniosku” jest ostateczna
i nie podlega dalszym negocjacjom;

4)    „Wniosek” złożony przez Zamawiającego, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 zostaje przyjęty bez możliwości sprzeciwu ze strony Wykonawcy.

13.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 25 sierpnia 2015 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter)
w dniu 25 sierpnia  2015 roku o godz. 10.30.

14.  Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

                                                                    Wójt Gminy Świlcza

                                                                         mgr inż. Adam Dziedzic

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech