12-07-2020r.
godzina 01:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337336 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.5.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.5.2015: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.5.2015                                             Świlcza, dn. 31.08.2015 r.
pismo: 113/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie
i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 lipca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 189472 - 2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2015 r. do godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

z ceną kosztorysową brutto 275 775,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) i z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat.

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady

1

Miejskie przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

444 025,54 zł

4 lata

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

275 775,72

 

5 lat

3

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

440 516,58 zł

5 lat

Wybrana oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 95 %

Liczba pkt

w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
- 5 %

Suma punktów

1

275 775,72

--------------- x 95 = 59,00 pkt

444 025,54

 

 4 lata = 2,50 pkt

61,50 pkt

2

275 775,72

--------------- x 95 = 95,00 pkt

275 775,72

5 lat = 5,00 pkt

100,00 pkt

3

275 775,72

--------------- x 95 = 59,47 pkt

440 516,58

5 lat = 5,00 pkt

64,47 pkt

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 13:00:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech