22-09-2019r.
godzina 21:02
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 331488 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7013.10.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznymRRG.7013.10.2015: Roboty budowlane - Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoły (skrzydło z częścią mieszkalną) na działce nr ewid. 2705 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 

sprawa: RRG.7013.10.2015                            Świlcza, dn. 02.09.2015 r.
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1.       Zamawiający:       Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17)8670157

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.       Przedmiot zamówienia:  roboty budowlane

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoły (skrzydło z częścią mieszkalną) na działce
nr ewid. 2705 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 23 (na II piętrze). 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.       Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 października 2015 roku

8.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniać będą następujące warunki dotyczące:

Ø  dysponowania 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W/w osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.).

8.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach. 

9.       Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Należy złożyć następujące dokumenty:

1)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie  do dysponowania tymi osobami,

2)   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

3)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)   Pełnomocnictwo w przypadku  podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt  9.1.3).

10.  Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

(Zasady wniesienia i zwrotu wadium określa siwz).

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 10 września 2015 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 10 września  2015 roku o godz. 10.15.

13.  Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

                                                                  Wójt Gminy Świlcza

                                                                  mgr  inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:59:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech