07-12-2019r.
godzina 07:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333037 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.3.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.3.2015 - Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza
 
Ogłoszone na:
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.3.2015/RRG.271.3.2015_wyb.pdf

________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.3.2015                                             Świlcza, dn. 11.09.2015 r.

pismo: 133/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 207 000,00 EURO, nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 8 lipca 2015 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 243599-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

adres: 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

z ceną 1 297 641,60 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i z terminem płatności – 30 dni.

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności

1

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

adres: 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

1 297 641,60 zł

30 dni

2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp.  o.o.

adres: 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

Partnerzy konsorcjum:

EkoGłog Sp. z o.o.
adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Towarowa 4A;

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.

adres: 35-304 Rzeszów, al. gen. Wł. Sikorskiego 428

1 382 184,00 zł

 

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe
„Zagroda” Sp. z o.o.

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

1 292 000,00 zł

30 dni

Wybrana oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena - 98 %

Liczba pkt

w kryterium termin płatności - 2 %

30 dni – 2 pkt

21 dni – 1 pkt

14 dni – 0 pkt

Suma punktów

1

1 297 641,60

------------------- x 98 = 98,00 pkt

1 297 641,60

30 dni = 2,00  pkt

 

100,00 pkt

2

1 297 641,60

------------------- x 98 = 92,01 pkt

1 382 184,00

30 dni = 2,00  pkt

 

94,01 pkt

3

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 14:29:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech