12-04-2021r.
godzina 21:45
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342520 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.8.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznymRRG.271.8.2015: Dostawa - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Świlcza
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241422&rok=2015-09-15
________________________________________________________________________
 
Świlcza: Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza

Numer ogłoszenia: 241422 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza , Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wymienionego w Rozdziale 1, oraz jego jednostek organizacyjnych, którymi są : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Świlcza 168 36-072 Świlcza; Zespół Szkół Świlcza 336 36-072 Świlcza; Szkoła Podstawowa nr 2 Bratkowice 606 36-055 Bratkowice; Zespół Szkół Bratkowice 398 36-055 Bratkowice; Zespół Szkolno-Przedszkolny Dąbrowa 51 36-071 Trzciana; Zespół Szkół Rudna Wielka 60 36-054 Mrowla; Szkoła Podstawowa Mrowla 51 36-054 Mrowla; Przedszkole Publiczne Świlcza 116a 36-072 Świlcza; Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Trzcianie 353c 36-071Trzciana; Przedszkole Publiczne Bratkowice 407a 36-055 Bratkowice; Zespół Szkół w Trzcianie 168 36-071 Trzciana; Gminne Centrum Kultury i Rekreacji z siedzibą w Trzcianie 353c 36-071 Trzciana; Środowiskowy Dom Samopomocy Woliczka 64 36-071 Trzciana; Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach 150 36-055 Bratkowice; Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance 20 35-213 Rzeszów; Żłobek Gminny w Trzcianie Publiczne Przedszkole w Trzcianie 36-071 Trzciana 193b; i które zgodnie z treścią art. 16 ustawy PZP powierzają Zamawiającemu samo przeprowadzenie postępowania, co oznacza, że umowy będące jego skutkiem, a ich dotyczące, będą podpisywać samodzielnie. 1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza. 2. Zakres zamówienia obejmuje : Zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza. Zamówienie dotyczy 195 punktów poboru energii - budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji . 3. Wymagane parametry dostaw : Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 4. Wielkość zamówienia : Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (21 miesięcy) wynosi 2.470.000 kWh, w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 1.636.375 kWh - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 227.734 kWh - energia w strefie szczytowej dla grupy C22a: 34.086 kWh - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a: 74.100 kWh - energia rozliczana całodobowo w grupie B11: 74.347 kWh - energia w strefie szczyt ranny dla grupy B23: 74.841 kWh - energia w strefie szczyt popołudniowy dla grupy B23: 47.671 kWh - energia w strefie reszta doby dla grupy B23: 300.846 kWh Razem 2.470.000 kWh W skład powyżej podanych wartości wchodzą zużycia energii dla PPE o skróconym okresie zamówienia, tj. dla których oczekiwanym terminem rozpoczęcia dostaw jest 01.01.2017. Łączna wielkość zużycia dla tych obiektów, w tym okresie to : - całodobowo w grupie C11: 226.428 kWh - całodobowo w grupie C21: 187.468 kWh - strefa szczytowa dla grupy C22a: całość zamówienia, tj. 34.086 kWh - strefa pozaszczytowa dla grupy C22a: całość zamówienia, tj. 74.100 kWh - całodobowo w grupie B11: całość zamówienia, tj. 74.347 kWh - szczyt ranny dla grupy B23: całość zamówienia, tj. 74.841 kWh - szczyt popołudniowy dla grupy B23: całość zamówienia, tj. 47.671 kWh - reszta doby dla grupy B23: całość zamówienia, tj. 300.846 kWh Razem 1.016.942 kWh Zużycia w okresie skróconym zostały ujęte we wcześniej podanych wielkościach łącznych dla danej taryfy, a dane te zostały tu dodatkowo podane celem umożliwienia Wykonawcom dokładniejszej kalkulacji. Układy pomiarowe dla taryf B11 i B23 są przystosowane do zdalnego odczytu. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. 5. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 do 30.09.2017 r. Dopuszcza się opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji, wynikające z konieczności przeprowadzenia przez wybranego Wykonawcę rozdzielenia dotychczasowych umów kompleksowych, jednak nie wpływa to na termin zakończenia realizacji zamówienia. Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w postępowaniu Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. Działanie zostanie uznane za niezwłoczne, jeśli w terminie 14 dni od przekazania powiadomienia o wyborze Wykonawcy, tożsamego z gotowością Zamawiającego do wystawienia stosownego pełnomocnictwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię pokwitowania złożenia u OSD wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (nie dotyczy to tych przypadków, w których wypowiedzenie już zostało złożone przez Zamawiającego). Każdy inny przypadek przedłużania złożenia wypowiedzenia umów kompleksowych będzie rozumiany jako uchylanie się od realizacji umowy. W takim przypadku wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę ulegnie zatrzymaniu, a Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP dokona wyboru kolejnego Wykonawcy według kolejności przydzielonych ocen punktowych, bez konieczności rozgrywania odrębnego postępowania. 6. Inne parametry zamówienia : Na dzień ogłoszenia przetargu moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem wynosi 1753 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umów, będących skutkiem niniejszego postępowania..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 29.09.2015 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Świlcza: nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli Wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokumenty te powinny zostać przedłożone w oryginale, a z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 8. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą. 10. przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla Wykonawców, zamawiający przekaże do właściwego banku niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji. 11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego banku niezwłocznie po podpisaniu umów. 12. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Ponadto Wykonawca winien posiadać obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Świlcza (PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia lub dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca składa następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ - formularza ofertowego, b) oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesy umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Świlcza - zawarte w treści Załącznika nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie o posiadaniu koncesji na obrót energią elektryczną, zawarte w treści Załącznika nr 2 do SIWZ. 1.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca składa następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w treści Załącznika nr 2 do SIWZ - formularza ofertowego, 1.3 W celu wykazania spełniania innych warunków, wynikających z PZP, Wykonawca składa następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku koncesji nie ma obowiązku jej dołączania, gdyż Wykonawca składa oświadczenie o jej posiadaniu zgodnie z treścią Załącznika nr 2, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.4 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, udzieloną poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji Załącznika nr 2 do SIWZ, b) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - potwierdzenie wykonania polecenia przelewu (w pozostałych przypadkach akceptowalnych form wniesienia wadium obowiązują zasady określone w punkcie 11), c) Aktualny (wystawiony nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert) odpis z KRS d) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a w przypadku pełnomocnictwa, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferty nie zawierające odpowiednio podpisanego we wskazanym miejscu Załącznika nr 2 oraz odpowiednio parafowanych pozostałych stron będą traktowane jako niekompletne i jako takie będą podlegać odrzuceniu. Zamawiający nie wymaga złożenia parafowanej treści Załącznika nr 1, pełniącego w postępowaniu funkcję informacyjną. Zamawiający nie wymaga również złożenia Załącznika nr 3, przyjmując, że składający ofertę Wykonawca domyślnie akceptuje jego treść (z zachowaniem możliwości wnoszenia poprawek w trybie przetargowym). 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych ( konsorcja / spółki cywilne ): a) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienie takiej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty. c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. d) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. e) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji. 3. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. b) Jeżeli oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP). c) Wykonawca zgodnie art. 86 ust. 4 ustawy PZP nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących określonych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, w tym ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. d) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 23 na II piętrze..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O dokonanym wyborze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu Zamawiający poinformuje Wykonawców o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w trakcie oceny ofert, - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą nie odrzuconą ofertę zostanie podpisana umowa, której istotne postanowienia zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Podpisanie tej umowy nie może nastąpić wcześniej, niż 5 dni od ogłoszenia wyników postępowania, jeśli wszyscy Wykonawcy zaakceptują porozumiewanie się w formie elektronicznej (lub 10 dni, jeśli którykolwiek z Wykonawców zastrzeże sobie konieczność komunikacji w drodze pisemnej, pocztą tradycyjną), chyba że nie odrzucono i nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 3. Umowa ta może zostać zawarta dokładnie zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 lub według innego wzoru, opartego na jego treści, tj. z zachowaniem możliwości uwzględnienia w przyszłej umowie tych poprawek wnioskowanych przez Wykonawcę, o które wniósł on w trybie zapytania przetargowego, a Zamawiający w odpowiedzi wyraził zgodę na ich uwzględnienie. 4. Umowa w każdym przypadku powinna jasno definiować strony, przy czym Zamawiający prowadzący postępowanie i jednostki organizacyjne wchodzące w skład grupy zakupowej będą je zawierać oddzielnie. Termin wejścia w życie umów będzie zależał od trybu przeprowadzenia przez Wykonawcę czynności proceduralnych związanych z zawarciem nowych umów; nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia dostaw, określony w pkt. 3.5. 5. Przyjmuje się, że w rozumieniu art. 144 PZP zmiany umowy nie stanowi : zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych stron umowy, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami itp. 6. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Warunki formalne uruchomienia dostaw 7.1 Stan istniejący Dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej i wszystkich punktów poboru energii jest to pierwsza zmiana dostawcy. Dla wszystkich punktów poboru warunki formalne dostaw energii regulują : - umowa określająca warunki promocyjne (PGE Obrót) dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z terminem obowiązywania do 31.12.2016 roku, - umowa promocyjna (PGE Obrót) dla jednego punktu poboru (Załącznik nr 1 poz. 194) z terminem obowiązywania do 30.09.2016, - obecnie posiadana wspólna umowa kompleksowa łączna dla wszystkich pozostałych PPE, zawarta z PGE Obrót na czas określony do dnia 31.12.2015, - po jej wygaśnięciu staną się obowiązujące wcześniejsze umowy kompleksowe zawarte na czas nie określony, których okresy wypowiedzenia wynoszą 1 miesiąc za wyjątkiem kilkunastu punktów poboru energii, dla których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Zamawiający podjął działania zmierzające do uściślenia listy tych punktów, lecz z uwagi na trudności z dokładnym jej ustaleniem w dniu ogłoszenia przetargu, a więc podaniem, których punktów dotyczy wydłużony okres wypowiedzenia, dopuszcza rozpoczęcie dostaw dla tych punktów z opóźnieniem, aczkolwiek celem zminimalizowania tego zjawiska skieruje jeszcze w miesiącu wrześniu wypowiedzenie do dotychczasowego dostawcy energii. Złożone przez Zamawiającego wypowiedzenie dotyczyć będzie wyłącznie punktów odbioru z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz tych punktów, 7.2 Powinności wybranego Wykonawcy Wybrany w przetargu Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem dotychczasowych umów kompleksowych oraz zawarciem osobnych umów na dostawę i przesył energii do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a więc wszelkie powinności wynikające z tej konieczności leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający stworzy wybranemu w przetargu Wykonawcy możliwość odpłatnego wykonania zebrania tych danych przez firmę współpracującą przy organizacji przetargu, jednak ewentualne skorzystanie z tej możliwości stanowić będzie własną decyzję Wykonawcy. Skorzystanie z takiej usługi lub zrezygnowanie z niej nie stanowi elementu przetargu, nie warunkuje przyjęcia oferty i nie wpływa na jej ocenę. Wykonawca może chcieć wcześniej poznać warunki wykonania takiej usługi i w tym celu powinien zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie zdecyduje się na skorzystanie z tej opcji, Zamawiający deklaruje udostępnienie wszelkich niezbędnych materiałów oraz wszelką pomoc związaną z wdrożeniem, oprócz wykonywania czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. Dane wyjściowe Na dzień ogłoszenia postępowania poszczególne punkty poboru energii mają nadane jednolite numery PPE..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-16 08:17:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech