12-04-2021r.
godzina 22:13
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342521 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.8.2015 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja treści siwz nr 1RRG.271.8.2015: Dostawa - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Świlcza
 
Do pobrania:
 
1. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
 
2. Modyfikacja treści siwz nr 1
______________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.8.2015                                            Świlcza, dn. 23.09.2015 r.

pismo: 144/R-RRG-ED/2015  

Modyfikacja treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 15 września 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 241422 - 2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 29 września 2015 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 17, 18 i 21 września 2015 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
 

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 :

            Tak, Zamawiający dopuszcza taką formę zawarcia umowy, aczkolwiek nie rekomenduje jej stosowania.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Zamawiający nie określił w dokumentacji przetargowej sposobu podpisania umowy, co oznacza, że dopuszczalność jej zawarcia w dowolny sposób jest ograniczona jedynie ogólnymi przepisami prawa.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami SIWZ wybrany Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, co oznacza również, w koniecznych przypadkach, pozyskanie kompletu niezbędnych informacji. Zamawiający przypuszcza, że ich pozyskiwanie drogą jedynie korespondencyjną może być utrudnione lub powodować opóźnienia w przeprowadzeniu procedury. Dlatego Zamawiający uważa, że w takim przypadku logiczniejsze dla Wykonawcy byłoby połączenie podpisywania umowy i procesu pobierania niezbędnych danych, a więc założenie konieczności osobistego kontaktu.

 

Pytanie 2 :

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf Cxx od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2 :

            Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie obciążeń za zużytą energię na podstawie faktur szacunkowych lub prognozowanych.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Sposób współpracy pomiędzy Wykonawcą a OSD, jak i ewentualne konsekwencje nieterminowego otrzymywania odczytów nie stanowi problemu Zamawiającego ani przedmiotu przetargu. Tryb otrzymywania danych, jak też i ewentualne jego reklamacje powinni oni załatwiać miedzy sobą, zgodnie z zawartą pomiędzy tymi podmiotami Umową Dystrybucyjną oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, obowiązującą u OSD.

 

Pytanie 3 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku zmiany stawki podatku vat i podatku akcyzowego?

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3 :

             W przypadku zmian VAT- tak, odnośnie akcyzy – nie.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Treść odnosząca się do obu kwestii jest zawarta w SIWZ, punkt 18.1. Zamawiający prosi o zapoznawanie się z dokumentacją przetargową przed zadawaniem pytań.

 

Pytanie 4 :

W projekcie umowy §8 wnosimy o ustalenie ekwiwalentnej kary za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4 :

            Zamawiający nie przyjmuje sugestii Wykonawcy jako niedookreślonej.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Zamawiający zwraca uwagę, że w kwestii oczekiwanej jako ekwiwalentna wielkości tych kar Wykonawca nie zaproponował żadnego konkretnego zapisu, do którego Zamawiający mógłby się odnieść – a nie jest on w stanie przewidzieć, jakie wielkości byłyby przez pytającego Wykonawcę uznane za ekwiwalentne. Tak więc trudno byłoby Zamawiającemu proponować zapisy, które odnosiłyby się do kar, które powinny być proporcjonalne do strat Wykonawcy. Pozostałe wnioski Zamawiającego w kwestii kar umownych zawiera odpowiedź na pytanie 10.

 

Pytanie 5 :

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny, numer PPE, numer licznika dla poszczególnych punktów odbioru itd.) w wersji elektronicznej (Word, Excel)?

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5 :

            W wymienionych kwestiach – tak.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Wnioskowane informacje znajdują się w treści Załącznika nr 1, który zgodnie z SIWZ pkt 17.3 będzie przekazany w wersji elektronicznej (Excel) wybranemu Wykonawcy.

 

Pytanie 6 :

Prosimy o wskazanie oddziału PGE Obrót SA, z którym Wykonawca ma podpisane umowy kompleksowe.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6 :

            PGE Obrót SA Oddział Rzeszów.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Nie wymaga wyjaśnienia.

 

Pytanie 7 :

Pkt 3.4 SIWZ – prosimy o podanie szacunkowej ilości dostarczanej energii, dla PPE, którego oczekiwanym terminem rozpoczęcia dostaw będzie 01.10.2016 r. (poz. 194 Załącznika nr 1). Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7 :

            Zamawiający nie zgadza się z sugestią Wykonawcy, że informacja ta jest niezbędna, gdyż Wykonawca i tak zgodnie z zapisami SIWZ nie ma możliwości złożenia oferty odrębnie dla tego punktu. Jednak Zamawiający zgadza się, że podawanie takich informacji może ułatwić działanie Wykonawcy, a w szczególności pozwolić mu na dokładniejsze kalkulowanie ceny. Dlatego Zamawiający informuje, że dla tego punktu spodziewane zużycie energii w okresie zamówienia wynosi ok. 6700 kWh.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Zużycie podano dla całości okresu zamówienia, tj. od 1.10.2016 do 30.09.2017.

 

Pytanie 8 :

Pkt 4.1 SIWZ – prosimy o potwierdzenie czy obecnie posiadana wspólna umowa kompleksowa zawarta z PGE Obrót na czas określony do dnia 31.12.2015 r. wymaga wypowiedzenia? Wykonawca wskazuje, że po wygaśnięciu tej umowy staną się obowiązujące wcześniejsze umowy kompleksowe z terminem wypowiedzenia 1 i 3 miesiące, jednakże nic nie mówi o okresie wypowiedzenia do obowiązujących umów. Skoro sprzedaż na tych punktach winna się rozpocząć z dniem 01.01.2016 r., to zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ nie zachodzi konieczność wypowiadania tych umów.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8 :

            Zamawiający nie zgadza się z sugestiami Wykonawcy.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Obecnie obowiązująca wspólna umowa kompleksowa wymaga wypowiedzenia, gdyż zawarte w niej zapisy wskazują, że jeśli nie zostanie w stosownym terminie wypowiedziana, przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Osobną kwestię prawną stanowiłaby teoretycznie możliwa sytuacja, w której wypowiedziano by jedynie tą wspólną umowę kompleksową – z jej konstrukcji nie wynika bowiem jednoznacznie, czy zastępuje ona wszystkie wcześniej zawarte umowy, czy stanowi jedynie określenie czasowych warunków promocyjnych dla wymienionych w niej punktów. Zamawiający, dla uniknięcia związanych z tym niejasności, przewiduje jednoczesne złożenie wypowiedzeń zarówno tej umowy zbiorczej, jak i umów wcześniejszych, w sposób umożliwiającym wybranemu Wykonawcy rozpoczęcie dostaw w zakładanym terminie, tj. po stwierdzeniu skuteczności przetargu, jeszcze w miesiącu wrześniu.

 

Pytanie 9 :

Zgodnie z pkt 17.3 SIWZ prosimy o przesłanie w wersji Excel Załącznika nr 2 na poniżej podany adres e-mail.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9 :

            Zamawiający wyśle załącznik.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Nie wymaga wyjaśnienia.

 

Pytanie 10 :

§ 8 Załącznika nr 3 – nawiązując do ekwiwalentności Stron wnosimy o dodanie do przywołanego paragrafu ustępu w brzmieniu:

„Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. tej jego części, która pozostała do końca umowy, rozliczonej według szacowanych wielkości zużycia, podanych w postępowaniu przetargowym.”

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10 :

            Zamawiający nie przyjmuje sugestii Wykonawcy, aczkolwiek dopuszcza wprowadzenie stosownego zapisu do umowy po spełnieniu określonych warunków.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Zasada ekwiwalentności nie jest jedyną stosowaną w umowach, równie istotna jest zasada proporcjonalności do potencjalnych strat. Sensem ekonomicznym wprowadzania jakiejkolwiek kary jest zabezpieczenie się przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wprowadzony zapis odnosi się istotnie jedynie do strat ponoszonych przez Zamawiającego, lecz według jego oceny jest to jedyna realnie mogąca wystąpić strata. Dotyczy ona sytuacji, w której na skutek zaprzestania realizacji umowy przez wybranego Wykonawcę doszłoby do realizacji dostaw energii przez tzw. sprzedawcę rezerwowego lub z urzędu. Wielkość tej kary nie jest również rażąco wysoka, gdyż potencjalna różnica opłat w takim przypadku może nawet przekroczyć 20%. Zamawiającemu znane są przypadki, w których realnie doszło do takiej sytuacji na skutek utraty praw do funkcjonowania dostawcy energii na rynku bilansującym.

Natomiast Zamawiającemu trudno wyobrazić sobie odmienną sytuację, w której nawet w (absolutnie nie zakładanym) przypadku wypowiedzenia umowy przez niego, taka strata zostałaby poniesiona przez Wykonawcę. Strata taka mogłaby się sprowadzać co najwyżej do utraconych zysków, a i te trudno byłoby wykazać w sytuacji, gdy dokładna ilość odbieranej w ramach umów energii nie jest ściśle określona, a więc Zamawiający nie zobowiązał się do odbioru konkretnej jej ilości. Według oceny Zamawiającego, przyjęcie zapisu we wnioskowanym brzmieniu spowodowałoby ustalenie kar na rzecz Wykonawcy na poziomie rażąco wysokim. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wnioskowanego punktu wyłącznie w sytuacji, jeśli zgłaszając zapytanie w trybie przetargowym Wykonawca będzie w stanie bezspornie wykazać, że oczekiwane kary umowne na poziomie 20% byłyby analogicznie proporcjonalne do realnie ponoszonych przez Wykonawcę strat, jak we wprowadzonym zapisie o karach na rzecz Zamawiającego.

 

Pytanie 11 :

Zapisy § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 nie przewidują możliwości zmiany ceny w przypadku zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym  oraz wystąpienia innych sytuacji, niezależnych od wykonawcy, a skutkujących zwiększeniem cen, w tym również związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, nakładającej na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to obowiązki mają odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej.

 

Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę treści  § 5 ust. 2:

 „2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy w przypadku:

a)    zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,

b)    zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w razie zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

c)    zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej.

Zmiany cen jednostkowych, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wymagają aneksu do umowy. W takim przypadku ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą ze wskazanych zmian. Wykonawca poinformuje  Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Wykonawcy
i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”

Pozostawienie zapisu bez zmian może spowodować, że Wykonawcy zaproponują wyższe ceny za sprzedaż energii elektrycznej, ponieważ w cenę wkalkulowane zostanie ryzyko dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej. Należy wobec tego uznać, iż wpływa to negatywnie na interes Zamawiającego, a co za tym idzie prowadzone przez niego finanse publiczne.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11 :

            Zamawiający nie przyjmuje sugestii Wykonawcy. Przyjęcie wnioskowanych zapisów oznaczałoby w praktyce jednostronne przyjęcie konsekwencji wszelkich zmian prawnych przez Zamawiającego, na co rzecz jasna nie może się on zgodzić.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Stwierdzanie, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego, nie należy do zadań Wykonawcy. Jednak celem wyprowadzenia go z błędu Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków i zachowania dyscypliny budżetowej jest on zainteresowany otrzymaniem stawek stałych, czyli ponoszeniem wydatków przewidywalnych, a nie stawek sugerowanych w pytaniu jako możliwe do uzyskania rzekomo korzystniejsze.

Rynek energii elektrycznej nie jest obszarem działań Zamawiającego, a więc nie ma on niezbędnej i wciąż aktualizowanej wiedzy umożliwiającej prawidłowe oszacowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia zmian w wymienionych obszarach i kalkulacji ryzyka z tym związanego. W konsekwencji, Zamawiający nie miałby możliwości zabezpieczenia stosownych środków budżetowych na realizację umowy, gdyby to on był stroną przyjmującą konsekwencje wprowadzenia wszelkich takich zmian. Ponadto Zamawiający wyraża swoje zdziwienie wynikającym z zapytania wnioskiem, że to on powinien być uznawany za stronę, która lepiej od Wykonawcy jest w stanie takie zmiany przewidzieć i zaplanować wynikające z nich wydatki.

Ponadto Zamawiający wyraża swoje zaskoczenie faktem, że Wykonawca, zapewne licząc na nieświadomość Zamawiającego, próbuje wprowadzić zapisy umożliwiające wprowadzenie podwyżki ceny w przypadku zmiany taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE w sytuacji, gdy żaden z elementów objętych przetargiem nie jest elementem zatwierdzanych przez URE taryf, dotyczących wyłącznie części dystrybucyjnej.  

 

Pytanie 12 :

Dotyczy: dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy.

Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy stosowne pełnomocnictwo/a do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy ( wymaganych przez dane OSD w procesie ZS)w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru :

- nazwa właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego znajduje się    dany punkt poboru energii 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki

- numer NIP               

- numer REGON

- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)

- przeznaczenie punktu poboru

- grupa taryfowa

- kod FPP(numer PROD_)

- roczny wolumen energii elektrycznej

- numer licznika

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy

 

Uzasadnienie:

W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie potrzebował aktualnych i poprawnych dokumentów i danych dotyczących Zamawiającego oraz jego punktów poboru energii elektrycznej. Na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności przed OSD. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12 :

            Zamawiający deklaruje niezwłoczne przekazanie po przetargu wszelkich posiadanych i oczekiwanych przez Wykonawcę danych.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Stosownie do zapisów SIWZ, to wybrany w przetargu Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia całości procedury zmiany sprzedawcy, w tym rozdzielenia dotychczasowych umów kompleksowych, co oznacza między innymi utworzenie i wypełnienie wszelkich dokumentów. Zamawiający ma obowiązek jedynie nieodpłatnego przekazania wszelkich posiadanych, a niezbędnych informacji, mając przy tym świadomość, że to do jego obowiązków należy przedstawienie kompletu tych danych, a od terminu ich przekazania zależy wejście w życie przedmiotu przetargu. Niemniej oczekiwanie, że wszelkie związane z tym dane zostaną całkowicie zestawione i przekazane przez Zamawiającego - i to w sugerowanej przez Wykonawcę wersji elektronicznej Excel, a zapewne również w pożądanym przez niego układzie tych danych - jest nieuprawnione.

 

Pytanie 13 :

Dotyczy: zawarcia umowy.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13 :

            Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 1.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Analogiczne do wcześniej udzielonej wyjaśnień do pytania 1.

 

Pytanie 14 :

Dotyczy: kar umownych

Wykonawca mając na uwadze wzajemność umowy oraz ekwiwalentność obowiązków i równość stron wnosi o wykreślenie § 8 ust z projektu umowy lub zastosowanie jednakowych zapisów zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

 

Uzasadnienie:

Umowa sprzedaży energii elektrycznej jest umową wzajemną do której stosuje się zasady równości stron i ekwiwalentności praw i obowiązków. Kary umowne w przedstawionym przez Zamawiającego projekcie umowy zastrzeżone zostały wyłącznie na korzyść Zamawiającego co przeczy tym zasadom. Takie działanie należy zatem uznać za niezgodne z obowiązującymi normami prawa.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14 :

            Zamawiający nie przyjmuje sugestii Wykonawcy, więc nie modyfikuje treści załącznika nr 3. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Stanowisko Zamawiającego w kwestii kar umownych zawiera odpowiedź na pytanie 10 i przynależne do niej wyjaśnienie.

 

Pytanie 15 :

Dotyczy: układy pomiarowo-rozliczeniowe.

Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA?

 

Uzasadnienie:

W zależności czy układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zdalnej transmisji danych uzależniony jest czas wejścia w życie przyszłej umowy sprzedażowej. Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu właścicielem układów jest OSD, który zobowiązany jest do dostosowania tych układów na swój koszt. W przypadku pozostałych klientów zasilanych na średnim i najwyższym napięciu, prace te wykonują oni własnym kosztem i staraniem (w przyp. niniejszego przedmiot zamówienia dotyczy punktów poboru należących do grup taryfowych Bxx) Taki Klient/Odbiorca jest zobowiązany do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych przed zgłoszeniem do OSD umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z wybranym sprzedawcą. W przypadku nie dostosowanych układów pomiarowo - rozliczeniowych istnieje możliwość dłuższego przesunięcia w czasie przeprowadzenia i spełnienia wymogów procedury zmiany sprzedawcy.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15 :

             Nie ma przeciwwskazań do wdrożenia zasady TPA po przetargu ani okoliczności, które mogłyby owo wdrożenie opóźnić.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Co do układów pomiarowych niskiego napięcia, nie są one obecnie przystosowane do realizacji zasady TPA, lecz - tak jak sugeruje Wykonawca - nie ma takiej potrzeby, gdyż mogą zostać przez właściciela układu pomiarowego (OSD) dostosowane po przetargu lub na podstawie zapisów Generalnej Umowy Dystrybucyjnej pomiędzy wybranym Wykonawcą a OSD mogą oni ustalić między sobą inny sposób przekazywania danych. Co do pozostałej części zapytania - układy pomiarowe w taryfach Bxx są dostosowane do zdalnego odczytu, co jest wystarczające.

 

Pytanie 16 :

Dotyczy: okresu obowiązywania umów.

Wykonawca pragnie wiedzieć czy obecne umowy zawarte w ramach akcji promocyjnych lub zawarte aneksy uniemożliwiają rozwiązanie umowy w przewidzianym przez Zamawiającego terminie?

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16 :

            Nie, obecne umowy nie uniemożliwiają rozwiązania umów w przewidzianym terminie. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Okresy obowiązywania nowych zakładanych umów zostały odpowiednio dostosowane do terminów, gdy obowiązujące wcześniej umowy promocyjne będą wygasać.

 

Pytanie 17 :

Dotyczy: zmiana ilości PPE I grup taryfowych

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż Zamawiający może dokonać zmian ilości punktu poboru energii elektrycznej, jedynie w obrębie już istniejących i wycenionych w ofercie grup taryfowych. Zmiana lub dodanie punktów z innych taryf (niezgodnych z cenami ofertowymi) będzie równoznaczne ze zmianą przedmiotu Zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów SIWZ.

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17 :

            Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów SIWZ.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Zamawiający ma świadomość, że po przetargu trudno byłoby oczekiwać zawarcia dodatkowej umowy według tych stawek, które nie zostały w przetargu zaproponowane. Dlatego deklaruje, że w przypadku przyłączenia dodatkowych punktów poboru umowy będą zawierane stosownie do już przewidzianych zapisami SIWZ grup taryfowych, a gdyby okazało się to niemożliwe, nie będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia tych oczekiwań. 

 

Pytanie 18 :

Dotyczy: aktualnych umów

Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla poszczególnych PPE  oraz kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej?

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18 :

            Obie oczekiwane informacje są zawarte w SIWZ : OSD w punkcie 6.1 podpunkt b) oraz w treści Załącznika nr 2, punkt 10, natomiast nazwa sprzedawcy w punkcie 4.1.

 

Wyjaśnienie odpowiedzi :

Zamawiający prosi o zapoznawanie się z dokumentacją przetargową przed zadawaniem pytań.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-23 10:39:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech