12-07-2020r.
godzina 07:22
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.7.2015 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia



RRG.271.7.2015: Roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.5.2015 ...
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268250&rok=2015-10-09
________________________________________________________________________

Świlcza: Roboty budowlanye na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.5.2015 z dnia 02 września 2015 roku
Numer ogłoszenia: 268250 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlanye na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.5.2015 z dnia 02 września 2015 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlanye na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza oraz odmulenie i zabezpieczenie skarp i dna rowu w miejscowości Mrowla jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.5.2015 z dnia 02 września 2015 roku w zakresie: 1) odmulenie rowu w Mrowli (dz. nr ewid. 1747/1, 1747/2), 2) przebudowa drogi gminnej Trzciana - Dyndy (dz. nr ewid. 337), 3) przebudowa drogi gminnej pod Dębami w Mrowli (dz. nr ewid. 2710/45)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6A, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17783,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18888,35

 • Oferta z najniższą ceną: 18888,35 / Oferta z najwyższą ceną: 18888,35

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający zdecydował się na tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.5.2015 z dnia 02 września 2015 roku. Udzielenie zamówień uzupełniających było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr RRG.271.5.2015. Zamówienie podstawowe zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Obecne zamówienie jest udzielone w terminie nie przekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nr 1 nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest zlecone temu samemu wykonawcy z którym została podpisana umowa na zamówienie podstawowe.





drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech