12-04-2021r.
godzina 20:26
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.8.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.8.2015: Dostawa - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Świlcza
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.8.2015/RRG.271.8.2015_zaw.pdf 
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.8.2015                                                  Świlcza, dn. 19.10.2015 r.

pismo: 177/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 15 września 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 241422 - 2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 września 2015 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

„CORRENTE” Sp. z o.o.

adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4

z ceną brutto 648 938,16 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i szesnaście groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Energa – Obrót SA

adres: 80-309 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 472

655 621,99 zł

2

ENEA S.A.
Departament Sprzedaży Biuro Przetargów Publicznych

adres: 71-612 Szczecin, ul. Malczewskiego 26

691 775,37 zł

3

PGE Obrót Spółka Akcyjna

adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

649 849,59 zł

4

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

adres: 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

668 078,19 zł

5

„CORRENTE” Sp. z o.o.

adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4

648 938,16 zł

Wybrana oferta nr 5 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 5 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr  12. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Liczba punktów

 

Suma przyznanych punktów

1

odrzucona

xxxxx

2

648 938,16  

         ------------------ x 100

691 775,37

93,8076

3

648 938,16   

         ------------------ x 100

649 849,59

99,8597

4

648 938,16   

         ------------------ x 100

668 078,19

97,1351

5

648 938,16   

         ------------------ x 100

648 938,16

100,0000

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-10-19 17:13:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech