15-07-2020r.
godzina 03:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337419 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.3.2015 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.3.2015: Usługi: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza
Ogłoszone na: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415581-2015:TEXT:PL:HTML
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.3.2015/2015-OJS228-415581-pl.pdf
________________________________________________________________________
 
25/11/2015    S228    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Świlcza: Usługi wywozu odpadów

2015/S 228-415581

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic
36-072 Świlcza
POLSKA
Tel.: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.swilcza.i-gmina.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świlcza: – zamieszkałych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016; – niezamieszkałych, w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90511000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RRG.271.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy
Hankówka 28
38-200 Jasło
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 443 797,49 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 160 784 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.11.2015


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 10:20:12


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech