12-07-2020r.
godzina 07:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: SDS.271.1.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejSDS.271.1.2015: Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2016 roku
 
Ogłoszone na:
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/SDS.271.1.2015/SDS.271.1.2015_wyb.pdf ________________________________________________________________________
 

Numer sprawy: ŚDS.271.1.2015                                Woliczka, dn. 15.12.2015 r. 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2016 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23 listopada 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 315570-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01 grudnia 2015 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Andrzej Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12  

z ceną jednostkową brutto za 1 kilometr transportu osób: 1,62 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt dwa grosze) oraz terminem płatności 30 dni.

Uzasadnienie wyboru

W terminie złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto za 1 km

Termin płatności

1

Przewóz Osób Zbigniew Marzec

adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rędziny 43

1,68 zł

14 dni

2

VoyageRR Radosław Rodkiewicz

adres: 38-540 Zagórz, ul. Batorego 14A

1,85 zł

30 dni

3

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Andrzej Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12 

1,62 zł

30 dni

4

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12 

1,94 zł

30 dni

Wybrana oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert.

Sposób obliczenia punktacji ofert|:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 98 %

Liczba pkt

w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt

21 dni- 1 pkt

14 dni – 0 pkt

Suma punktów

1

1,62

------- x 98 = 94,50 pkt

1,68

14 dni – 0 pkt

94,50 pkt

2

odrzucona

xxxx

xxxx

3

1,62

------- x 98 = 98,00 pkt

1,62

30 dni – 2 pkt

100,00 pkt

4

1,62

------- x 98 = 81,84 pkt

1,94

30 dni – 2 pkt

83,84 pkt

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 1,62 zł brutto za 1 km x 190 km x 239 dni = 73 564,20 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Kierownik ŚDS w Woliczce

inż. Małgorzata ŚwiderskaInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 12:14:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech