07-12-2023r.
godzina 10:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351381 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: OA.2601.1.2015 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOA.2601.1.2015: Dostawa - materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2016 roku
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

sprawa OA.2601.1.2015                                                 Świlcza, dn. 12.01.2016 r.

pismo:  2/R-RRG-ED/2016

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2016 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 09 grudnia 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 10:30.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„Hurt – Papier”  Ryszard Cebula s.j.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

z ceną brutto 48 588,06 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„RESGRAPH” Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19

50 695,44 zł

2

„Hurt – Papier”  Ryszard Cebula s.j.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

48 588,06 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 12:50:05


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech