05-07-2020r.
godzina 05:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337171 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: SDS.271.1.2015 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaSDS.271.1.2015: Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2016 roku
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=9460&rok=2016-01-14
________________________________________________________________________

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 315570-2015 z dnia 2015-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzciana
1. Transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza oraz przyległych miejscowości, z pod domów zamieszkania do ŚDS w Woliczce i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników ŚDS, w tym na jednej trasie 17 uczestników. Środowiskowy Dom...
Termin składania ofert: 2015-12-01

Trzciana: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 9460 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315570 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, Woliczka 64, 36-071 Trzciana, woj. podkarpackie, tel. 17 8560-994, faks 17 8560-994.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2016 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza oraz przyległych miejscowości, z pod domów zamieszkania do ŚDS w Woliczce i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników ŚDS, w tym na jednej trasie 17 uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób. 2. Uczestnicy ŚDS w Woliczce mieszkają w miejscowościach Woliczka, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgł., Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza, Bzianka, Rzeszów. 3. Transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce nie będą dowożeni. 4. W czasie wakacji przewiduje się przerwę wakacyjną trwającą 12 kolejnych dni roboczych, o terminie której wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. W czasie tej przerwy uczestnicy nie będą dowożeni. 5. Za święta wypadające w sobotę będą wyznaczone dni wolne, w których uczestnicy nie będą dowożeni. O terminach tych dodatkowych dni wolnych wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 6. Szacunkowa liczba dni dowozu około 239 dni roboczych. W Wielki Piątek dowozu nie będzie. 7. Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale 140 - 190 km. W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie. 8. Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 7.30 - 10.00, odwożenie w godz. 13.15-15.30. 9. Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki, spartakiady i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 10. Uczestnikami ŚDS Woliczka są osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich. 11. Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych. 12. W czasie świadczenia usługi może zaistnieć konieczność zamontowania dodatkowego wyposażenia w postaci poręczy, uchwytów itp. umożliwiających bezpieczne wsiadanie, wysiadanie i przewożenie uczestników. 13. Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową. 14. Przewóz osób do ŚDS w Woliczce winien odbywać się wg programu: A. Dowożenie I kurs Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 7.30, Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 8.30. II kurs Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz.8.35 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgł., Bzianka, Rzeszów powrót do ŚDS w Woliczce godz. 9.30. III kurs (w zależności od potrzeby zamawiającego) Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 9.35 do Świlczy i powrót do ŚDS w Woliczce godz. 10.00. B. Odwożenie I kurs Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 13.15 Trzciana Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 14.15. II kurs Wyjazd z ŚDS w Woliczce 14.15 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgł., Bzianka, Rzeszów powrót do ŚDS w Woliczce 15.05. III kurs (w zależności od potrzeby zamawiającego) Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 15.05 do Świlczy i powrót do ŚDS w Woliczce godz. 15.30. W zależności od ilości kursów w danym dniu (2 lub 3) godzina wyjazdu pierwszego kursu może ulec zmianie o ok. 15 minut. 15. Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług. 16. W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi. 17. W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy. 18. Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1 i 10. 19. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna , b) cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków Andrzej Bujak, Trzęsówka 12, 36-106 Trzęsówka, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73110,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73564,20

  • Oferta z najniższą ceną: 73564,20 / Oferta z najwyższą ceną: 88095,40

  • Waluta: PLNInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-14 09:44:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech