01-06-2023r.
godzina 01:30
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350151 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7013.1.2016 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznymRGP.7013.1.2016: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 

sprawa: RGP.7013.1.2016                                         Świlcza, dn. 29.01.2016 r.

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym

 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia:  dostawa

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku

Dostawą objęte są następujące asortymenty i ilości kruszyw:

1)    piasek naturalny 0-2 mm                      w ilości    300,00  t;

2)    kruszywo 2-31,5 mm                              w ilości    950,00  t;

3)    kruszywo 31,5 - 63 mm                         w ilości    370,00  t.

Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 12620.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 23 (na II piętrze). 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 roku

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

8.1  wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy podać cenę jednostkową netto za dostawę 1 tony materiału, wartość pozycji netto, obowiązującą stawkę podatku VAT w %, wartość pozycji brutto dla poszczególnych asortymentów kruszyw, wartość brutto dla całości zamówienia – według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz

8.2  wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do  siwz,

8.3  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.4  pełnomocnictwo w przypadku  podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika
z dokumentu, o którym mowa w pkt  8.3.

9. Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 09 lutego 2016 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 09 lutego  2016 roku o godz. 10.15.

12. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Świlcza

       mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 13:37:15


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech