29-09-2020r.
godzina 20:24
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Modyfikacje i wyjaśnienia do siwz
Modyfikacja treści SIWZ nr 1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.7.2016 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do siwz :: Modyfikacja treści SIWZ nr 1RGP.271.7.2016: Roboty budowlane - Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
 
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.7.2016                                                    Świlcza, dn. 10.05.2016 r.

pismo:  127/R-RRG-ED/2016                          

 

Modyfikacja treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 107172 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 17 maja 2016 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 17, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”, ppkt 10.3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGP.271.7.2016

Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Świlczy

Nie otwierać przed dniem 13 maja 2016 r. do godz. 10.15

 

Ø  nowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGP.271.7.2016

Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Świlczy

Nie otwierać przed dniem 17 maja 2016 r. do godz. 10.15

 

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 19, pkt 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 11.1. i 11.2.:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                     Oferty należy składać do dnia 13 maja 2016 r. do godz. 10.00.

                     Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.2.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 13 maja 2016 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                     Oferty należy składać do dnia 17 maja 2016 r. do godz. 10.00.

                     Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.2.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 10.15.

3)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 7, pkt 4 „Termin wykonania zamówienia”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

I etap: opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego  wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego  – do dnia 30 czerwca 2016 roku,

II etap:      wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Uwaga!!!

     Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania nastąpi rezygnacja z wykonania II etapu;

     Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po otrzymaniu od Zamawiającego w formie pisemnej informacji o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu;

     W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej brutto;

     W sytuacji gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy odstąpi się od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego.

Ø  nowe brzmienie:

I etap: opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego  wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego  – do dnia 04 lipca 2016 roku,

  II etap:    wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Uwaga!!!

     Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania nastąpi rezygnacja z wykonania II etapu;

     Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po otrzymaniu od Zamawiającego w formie pisemnej informacji o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu;

     W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej brutto;

     W sytuacji gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy odstąpi się od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego.

4)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 24, pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” § 3 ust. 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:

1)    I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego  – do dnia 30 czerwca 2016 roku,

2)    II etap: wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Ø  nowe brzmienie:

1.    Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:

1)    I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego  – do dnia 04 lipca 2016 roku,

2)    II etap: wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

5)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 12, pkt 6 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu” ppkt 6.5 „Inne dokumenty niewymienione w pkt 6.2 – 6.4”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Ø  Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów,

Ø  (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej,

Ø  zakres dla podwykonawców - jeżeli dotyczy,

Ø  dowód wniesienia wadium.

Ø  nowe brzmienie:

Ø  Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie przedłożenia wraz z ofertą opisu robót zgodnych z wymogami programu funkcjonalno - użytkowego (opisy, obliczenia, rysunki, schematy) oraz wstępnego harmonogramu robót - Zamawiający wezwie Oferenta do ich uzupełnienia.

Ø  (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej,

Ø  zakres dla podwykonawców - jeżeli dotyczy,

Ø  dowód wniesienia wadium.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-05-10 13:53:12


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech