21-09-2023r.
godzina 17:14
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do siwz
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350801 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7013.12.2016 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do siwz :: Wyjaśnienie treści siwz nr 1RGP.7013.12.2016: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku część II
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2016/RGP.7013.12.2016/RGP.7013.12.2016_wyj_01.pdf  
________________________________________________________________________

sprawa RGP.7013.12.2016                                        Świlcza, dn. 24.05.2016 r.

pismo: 20/R-RRG-ED/2016

 

 

 

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku część II

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 maja 2016 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 25 maja 2016 r. do godz. 10:00.

Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 24 maja 2016 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa kwarcytowego, które spełnia wymagania normy PN - EN 13242, czy wymaga aby dostarczać kruszywo dolomitowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę tylko kruszywa dolomitowego.

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa o różnorodnym zabarwieniu, czy kruszywo ma posiadać barwę jednorodną, koloru jasno - szarego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa o różnorodnym zabarwieniu, kruszywo ma posiadać barwę jednorodną koloru jasno - szarego.

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa II gatunku, które posiadają niejednorodne zabarwienie, czy dostarczone kruszywo ma być w I gatunku o barwie szarej, jasno - szarej?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania jest niezbędne  w celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty i zapewni równe traktowanie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa II gatunku, dostarczone kruszywo ma być I gatunku o jednorodnej barwie wymienionej w pkt. 2.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-05-24 14:50:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech