06-12-2019r.
godzina 23:59
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do siwz
Modyfikacja tre軼i siwz nr 1
Modyfikacja tre軼i siwz nr 2
Modyfikacja tre軼i siwz nr 3
Modyfikacja tre軼i siwz nr 4
Modyfikacja tre軼i siwz nr 5
Modyfikacja tre軼i siwz nr 6
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 1
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 2
Poprawiony formularz ofertowy
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 3
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 4
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333033 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.8.2016 :: Modyfikacje i wyja郾ienia do siwz :: Modyfikacja tre軼i siwz nr 2RGP.271.8.2016: Roboty budowlane - Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.8.2016                                                   安ilcza, dn. 10.06.2016 r. 
 

Modyfikacja tre軼i siwz nr 2

 

Zamawiaj帷y: Gmina 安ilcza

Dotyczy zam闚ienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy

Post瘼owanie zosta這 og這szone w dniu 20 maja 2016 r. w Biuletynie Zam闚ie Publicznych pod numerem 129624 - 2016, w siedzibie Zamawiaj帷ego na tablicy og這sze, na stronie internetowej Zamawiaj帷ego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin sk豉dania ofert: do 14 czerwca 2016 r. do godz. 10.00.

Dzia豉j帷 na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z p騧n. zm.) Gmina 安ilcza wyja郾ia oraz zmienia tre嗆 specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

W dniach 25 i 30 maja 2016 r. oraz 06, 07, 08 i 09 czerwca 2016 r. do Zamawiaj帷ego wp造n窸y pro軸y o wyja郾ienie tre軼i specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Pytania z dnia 25 maja 2016 r.

Tre嗆 pytania nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie parametr闚  dotycz帷ych instalacji fotowoltaicznej i podanie jej mocy lub ewentualnie potwierdzenia informacji, i Wykonawca dobiera moc instalacji fotowoltaicznej na podstawie powierzchni dachu.

Odpowied:

Parametry instalacji fotowoltaicznej dobiera Wykonawca stosuj帷 zasad, 瞠 nie b璠zie zachodzi przypadek odsprzeda篡 nadwy瞠k energii na zewn徠rz. Instalacja ma by tak zaprojektowana by ilo嗆 energii wyprodukowanej i oddanej do sieci by豉 mniejsza od ilo軼i energii pobranej z sieci.

Tre嗆 pytania nr 2:

W projekcie umowy nie wprowadzono limitu kar, o co wnosimy. Wskaza nale篡, 瞠 zgodnie z 484 Kodeksu cywilnego kara umowna stanowi zrycza速owane odszkodowanie i nie mo瞠 by wyg鏎owana. Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, w brzmieniu: „ㄠczna wysoko嗆 kar umownych na這穎na na jedn stron w okresie obowi您ywania umowy nie mo瞠 przekroczy 15% wynagrodzenia, o kt鏎ym mowa w 5 niniejszej umowy”.

Pragniemy zauwa篡, ze brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadka spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale tak瞠 sytuacja, kt鏎a zmusza wykonawc闚 do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwi瘯szenia ceny ofertowej. Wskazujemy r闚nie, 瞠 umowa okre郵a prawo Zamawiaj帷ego do dochodzenia uzupe軟iaj帷ego powoduj帷, 瞠 jest on w pe軟i zabezpieczony na wypadek ewentualnych szk鏚.

Odpowied:

Zamawiaj帷y nie zgadza si na ustalenie g鏎nej granicy kar umownych na poziomie 15% wynagrodzenia.

Pytania z dnia 30 maja 2016 r.

Tre嗆 pytania nr 1:

Prosimy o wykre郵enie w tre軼i 2 ust. 5 adnotacji o sile wy窺zej, z pozostawieniem zapisu: „W uzasadnionych przypadkach, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy mo瞠 by aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron.” Umowa powinna umo磧iwia zmiany pierwotnie przyj皻ego harmonogramu prac tak瞠 w innych przypadkach ni „si豉 wy窺za” – chocia瘺y w sytuacji zaistnienia okoliczno軼i okre郵onych w 20 ust. 1 – 4 . Maj帷 na wzgl璠zie fakt, i do zmian harmonogramu nie mo瞠 doj嗆 bez zgody Zamawiaj帷ego, ograniczenie tre軼i ust. 5 jedynie do przypadku si造 wy窺zej jest nieuzasadnione.

Odpowied:

Zamawiaj帷y zgadza si na zapis „W uzasadnionych przypadkach, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy mo瞠 by aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron.”

Tre嗆 pytania nr 2:

Prosimy o okre郵enie w tre軼i 3 ust. 1 termin闚 realizacji umowy, pocz患szy od dnia jej podpisania. Wskazanie w tre軼i umowy konkretnej daty zako鎍zenia realizacji rob鏒 w sytuacji, w kt鏎ej nie jest znana dok豉dna data podpisania umowy mo瞠 by dla wykonawc闚 problematyczna do dotrzymania w sytuacji, w kt鏎ej post瘼owanie przetargowe b璠zie si przed逝瘸 lub w sytuacji, w kt鏎ej Zamawiaj帷y zbyt p騧no poinformuje wykonawc o trzymaniu dofinansowania. Z uwagi na powy窺ze, sugerujemy zmian ust. 1 w nast. zakresie:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:

1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie ____ dni od dnia podpisania niniejszej umowy

2) II etap: wykonanie rob鏒 budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budow – w terminie ___ tygodni od dnia otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy, nie szybciej jednak jak od dnia uprawomocnienia si ww. decyzji.

Odpowied:

Zamawiaj帷y zmienia zapis na:

„Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:

1)    I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz
z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒
i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie 45 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

2) II etap: rozpocz璚ie rob鏒 budowlanych – w terminie do 1 tygodnia od dnia otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy. Termin zako鎍zenia rob鏒 budowlanych: do 31.08.2017 r.

Tre嗆 pytania nr 3:

W tre軼i 7 ust 1 prosimy o pozostawienie zdania: „Faktury za wykonane roboty budowlane wystawione b璠 w oparciu o protoko造 odbioru wykonanych element闚 rob鏒 zawieraj帷e ilo嗆 i warto嗆 wykonanych rob鏒 wyliczonych w oparciu o kosztorys ofertowy z zastrze瞠niem, 瞠 wysoko嗆 p豉tno軼i nale積ej na podstawie faktury ko鎍owej nie mo瞠 by mniejsza ni 20% kwoty wynagrodzenia rycza速owego brutto, o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy. Ostatnia faktura ko鎍owa b璠zie obejmowa r闚nie wynagrodzenie za pe軟ienie nadzoru autorskiego, w kwocie stanowi帷ej pozosta貫 20% kwoty, o kt鏎ej mowa w 5 ust. 2 pkt 1)”

Oraz o dopisanie ust. 4 w 9 o tre軼i: „Nieprzyst徙ienie przez Zamawiaj帷ego do odbioru wykonanych element闚 rob鏒 w terminie okre郵onym w ust. 1 uprawnia Wykonawc do sporz康zenia jednostronnych protoko堯w odbioru, stanowi帷ych podstaw do wystawienia faktury VAT.”

Wykonawca powinien mie mo磧iwo嗆 wystawienia faktury i dochodzenia nale積o軼i za wykonane prace tak瞠 w sytuacji, w kt鏎ej Zamawiaj帷y bezpodstawnie – np. z uwagi na ograniczenia finansowe, o kt鏎ych mowa w par. 20 ust. 4, b璠zie si uchyla od dokonania odbioru.

Odpowied:

Zamawiaj帷y zgadza si na powy窺z zmian oraz dopisanie zaproponowanego zapisu.

Tre嗆 pytania nr 4:

W tre軼i 10 ust. 7 prosimy o wykre郵enie zwrotu „w szczeg鏊no軼i”. Umowa powinna enumeratywnie okre郵a wszystkie okoliczno軼i, w kt鏎ych Zamawiaj帷emu przys逝giwa b璠zie prawo 膨dania zmian tre軼i um闚 podwykonawczych.

Odpowied:

Zamawiaj帷y zgadza si na wykre郵enie zwrotu „w szczeg鏊no軼i”.

Tre嗆 pytania nr 5:

Prosimy o wykre郵enie tre軼i 10 ust. 25 w ca這軼i – rozliczenie wykonanych rob鏒 w ramach p豉tno軼i bezpo鈔ednich, do czego dochodzi cz瘰to w ramach porozumienia stron, nie nara瘸 zamawiaj帷ego na 瘸dn szkod, st康 tez nie powinno by przyczyn uzasadniaj帷 odst徙ienie od umowy.

Ewentualnie, prosimy o skorygowanie zapisu:

„Konieczno嗆 trzykrotnego dokonywania bezpo鈔edniej zap豉ty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kt鏎ych mowa w ust. 19, lub konieczno嗆 dokonania bezpo鈔ednich zap豉t na sum wi瘯sz ni 5% warto軼i umowy w sprawie zam闚ienia publicznego mo瞠 stanowi podstaw do odst徙ienia od umowy w sprawie zam闚ienia publicznego przez Zamawiaj帷ego. Powy窺ze nie ma zastosowania w przypadku dokonania bezpo鈔ednich p豉tno軼i w ramach zawartego pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc porozumienia.”

Odpowied:

Zamawiaj帷y nie zgadza si na wykre郵enie 10 ust. 25 w ca這軼i i wprowadzenie powy瞠j zaproponowanego zapisu.

Tre嗆 pytania nr 6:

Prosimy o dopisanie w 11 ust. 7 o tre軼i:

„Strony zgodnie postanawiaj, i 陰czna Wysoko嗆 kar umownych okre郵onych tre軼i niniejszej Umowy, naliczonych Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego, nie mo瞠 przekroczy __ % warto軼i wynagrodzenia rycza速owego brutto”

Odpowied:

Zamawiaj帷y nie zgadza si na ustalenie g鏎nej granicy kar umownych.

Tre嗆 pytania nr 7:

Prosimy o zmian w tre軼i 13 ust. 2 zapisu na tre嗆:

„W razie odst徙ienia od umowy Zamawiaj帷y jest obowi您any do dokonania odbioru rob鏒 oraz zap豉ty wynagrodzenia za wykonane roboty„

W ka盥ym bowiem przypadku, bez wzgl璠u na przyczyny odst徙ienia, Zamawiaj帷y winien rozliczy roboty wykonane na jego rzecz do dnia odst徙ienia.

Odpowied:

Zamawiaj帷y zgadza si na powy窺z zmian.

Tre嗆 pytania nr 8:

Prosimy o zmian w tre軼i 15 skutkuj帷a przeniesieniem autorskich praw maj徠kowych do ca這軼i przedmiotu umowy ze skutkiem na dzie zap豉ty wynagrodzenia, nie za „z chwil podpisania przez Zamawiaj帷ego protoko堯w odbioru przedmiotu umowy”.

Odpowied:

Zamawiaj帷y zgadza si na przeniesienie autorskich praw maj徠kowych do ca這軼i przedmiotu umowy ze skutkiem na dzie zap豉ty wynagrodzenia.

Tre嗆 pytania nr 9:

Prosimy o dopisanie, w tre軼i 20 ust. 3 i 4 umowy, odpowiednio:

„Skr鏂enie terminu zako鎍zenia umowy, o kt鏎ym mowa powy瞠j, wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej.”

„Wyd逝瞠nie terminu p豉tno軼i, , o kt鏎ym mowa powy瞠j, wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej.”

Tak termin wykonania rob鏒, jak i termin p豉tno軼i, jest dla wykonawcy elementem przedmiotowo i podmiotowo istotnym, dlatego zmiana postanowie umowy w tym zakresie nie powinna by dokonywana jednostronnie przez Zamawiaj帷ego.

Odpowied:

Zamawiaj帷y zgadza si na zapis:

ust. 3: „Termin zako鎍zenia umowy mo瞠 r闚nie ulec zmianie (skr鏂enie b康 wyd逝瞠nie) w zale積o軼i od terminu podpisania umowy o dofinansowanie i wynikaj帷ego z niego terminu zako鎍zenia umowy. Skr鏂enie b康 wyd逝瞠nie terminu zako鎍zenia umowy wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej”.

     ust. 4:

„Mo磧iwo嗆 skr鏂enia terminu realizacji zam闚ienia w przypadku posiadania przez Zamawiaj帷ego 鈔odk闚 pozwalaj帷ych na kr鏒sz realizacj zadania. Skr鏂enie terminu realizacji zam闚ienia wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej”.

     ust. 5:

„Zmiana terminu p豉tno軼i: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiaj帷ego z przyczyn od niego niezale積ych. Wyd逝瞠nie terminu p豉tno軼i, o kt鏎ym mowa powy瞠j, wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej”.

-----------------------------------------------

Tre嗆 pytania:

Z uwagi na brak jakichkolwiek wytycznych do wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej zwracam si z pro軸 o podanie przynajmniej podstawowych danych niezb璠nych do wykonania projektu:

wymagana moc instalacji lub ilo嗆 wytworzonej energii elektrycznej w roku - 

przedstawienie dobowej charakterystyki zapotrzebowania na energi,

okre郵enie miejsca monta簑  - czy instalacja ma zosta wykonana na dachu budynku czy na gruncie,

okre郵enie sposobu pod陰czenia do sieci energetycznej (instalacja jednofazowa/tr鎩fazowa) oraz okre郵enie typu inwertera (jednofazowy/tr鎩fazowy) - 

czy Zamawiaj帷y wymaga dodatkowego uk豉du pomiarowego dla Operatora Sieci Dystrybucyjnej niezale積ego od instalacji fotowoltaicznej?,

Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia instalacji ochronnikami przeciwprzepi璚iowymi. Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na zmian SIWZ i wprowadzenie wymogu wizualizacji zadzia豉nia ochronnika przeciwprzepi璚iowego zar闚no AC jak i DC (np. okienko w ochronniku) oraz mo磧iwo軼i samodzielnej wymiany uszkodzonej wk豉dki?,

Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia instalacji wy陰cznikiem r騜nicowopr康owym,

Z uwagi na bezpiecze雟two przebywaj帷ych os鏏 w budynku, zw豉szcza dzieci, czu這嗆 zadzia豉nia wy陰cznika r騜nicowopr康owego powinna wynosi maksymalnie 30mA. Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na zmian SIWZ i wprowadzenie dla wy陰cznika r騜nicowopr康owego, pr康u up造wu o warto軼i maksymalnej 30mA oraz dobranie inwertera kt鏎y nie b璠zie powodowa zadzia豉nia wy陰cznika r騜nicowopr康owego?,

Z uwagi na to 瞠 wytwarzanie energii elektrycznej przewidziano wy陰cznie na potrzeby w豉sne uk豉d automatyki steruj帷ej prac falownika powinien pracowa w czasie rzeczywistym. Niekt鏎e rozwi您ania dost瘼ne na rynku wprowadzaj zw這k w sterowaniu moc inwertera wynosz帷 nawet kilkana軼ie sekund. Takie urz康zenie nie spe軟i wymaga Zamawiaj帷ego i energia wyprodukowana podczas zw這ki uk豉du pomiarowego trafi do sieci energetycznej. Aby mie pewno嗆, 瞠 瘸dna ilo嗆 energii nie zostanie wys豉na do Operatora Sieci Dystrybucyjnej nale篡 wprowadzi mo磧iwo嗆 kontroli wyp造waj帷ej energii do sieci OSD w czasie rzeczywistym. Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na zmian SIWZ i wprowadzenie wymogu p造nnego sterowania produkcj energii oraz redukcji nadmiaru produkcji energii w czasie rzeczywistym nie wi瘯szym ni 1 sekunda,

Do okre郵enia charakterystyki dobowego zapotrzebowania na energi pozwalaj帷ej w przysz這軼i na lepsze dopasowanie systemu urz康zenie rejestruj帷e powinno mie funkcj wyznaczania charakterystyki zapotrzebowania na energi wraz z analiz graficzn kierunku przep造wu pr康u oraz mo磧iwo嗆 prezentacji informacji o zu篡ciu energii w r騜nych jednostkach (W, kWh, PLN) - Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na zmian SIWZ i wprowadzenie wymienionych funkcji rejestratora,

W Jednostkach Samorz康u Terytorialnego w wi瘯szo軼i przypadk闚 podstawowym kryterium wyboru dostawcy bywa cena. W wielu krajach Europy instalacje fotowoltaiczne powsta造 od 5 do 10 lat temu. To w豉郾ie w takim okresie eksploatacji, gdy wi瘯szo嗆 inwestor闚 traci gwarancje na produkty, zyskuje na znaczeniu jako嗆 instalacji fotowoltaicznych. Ci, kt鏎zy wcze郾iej kierowali si tylko najni窺z cen, maj obecnie problemy z tzw. hot spotami, efektem PID lub rozwarstwieniem folii. Aby zachowa odpowiedni jako嗆 komponent闚 zwracam si z pro軸 o wprowadzenie dla wszystkich oferent闚 minimalnego kryterium jako軼iowego. Podstawow przes豉nk jest wyb鏎 odpowiedniego producenta. Wyroby takie posiadaj certyfikaty zgodno軼i ze wszystkimi kluczowymi normami i s sprawdzane przez uznawane na ca造m 鈍iecie niezale積e instytucje kontrolne, np. T郹, VDE, SGS oraz Fraunhofer-Institut (ISE),

Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na zmian SIWZ i wprowadzenie minimalnych parametr闚 dla paneli fotowoltaicznych:

panele polikrystaliczne o mocy min 270Wp w warunkach STC,

wyprodukowane na terenie unii europejskiej,

 posiadaj certyfikaty jako軼i: PN-EN 61215, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2014, IEC 61701:2011, IEC 62716:2013,

 dopuszczalne obci捫enie mechaniczne: IEC 8000Pa,

 klasa stosowania: A,

szczelno嗆 puszki gniazda przy陰czeniowego: min IP67,

minimum 25 lat liniowej gwarancji na 82,5% sprawno軼i nominalnej,

minimum 12 lat gwarancji na wady ukryte produktu,

pow這ka antyrefleksyjna na szkle dla wy窺zej absorbcji 鈍iat豉,

wy陰cznie dodatnia tolerancja mocy -0Wp/+4,99Wp,

sprawno嗆 min 16,5%,

wolny od efektu PID,

typowe wymiary 1640mm 20mm x 1000mm 10mm­ x 40mm 3mm,

zastosowane panele powinny charakteryzowa si wysok wydajno軼i przy s豉bych warunkach nas這necznienia -  

Odpowied:

Zamawiaj帷y nie modyfikuje specyfikacji zgodnie z przedstawion sugesti. Podane parametry wskazuj na zastosowanie paneli i urz康ze konkretnego wytw鏎cy. Instalacja musi odpowiada obowi您uj帷ym normom i by poparta stosownymi protoko豉mi.

Prosz o przed逝瞠nie terminu sk豉dania ofert o 14 dni – termin sk豉dania ofert zosta wyd逝穎ny do 14 czerwca 2016 r. do godz. 10:00.

Pytanie z dnia 06 czerwca 2016 r.

Tre嗆 pytania:

W zwi您ku z og這szeniem Zam闚ienia nr RGP.271.8.2016:    Roboty budowlane – Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy zwracam si z wnioskiem o podzia zam闚ienia na dwa zadania:

1.  Roboty budowlane

2. Monta paneli fotowoltaicznych,

Uzasadnienie:

Podzia zam闚ienia na dwa zadania b璠zie korzystniejsze dla Gminy poniewa zadania zostan skierowane do firm specjalizuj帷ych si w swojej bran篡. W Zdecydowanej wi瘯szo軼i firmy budowlane nie zajmuj si w budow instalacji fotowoltaicznych i odwrotnie, firmy specjalizuj帷e si w budowie instalacji fotowoltaicznych nie zajmuj si us逝gami budowlanymi. Podzia zam闚ienia spowoduje, 瞠 wp造nie wi璚ej ofert i b璠 one korzystniejsze cenowo. Ponadto w my郵 art. 7 ustawy Pzp Zamawiaj帷y przeprowadzi post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia w spos鏏 zapewniaj帷y zachowanie uczciwej konkurencji oraz r闚ne traktowanie wykonawc闚.

Odpowied:

Zamawiaj帷y nie zgadza si na podzia zam闚ienia  na dwa zadania.

Pytanie z dnia 07 czerwca 2016 r.

Tre嗆 pytania:

Prosz o informacj odno郾ie dokumentacji o jak nale篡 si ubiega w 1. etapie realizacji zam闚ienia.

http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33766  czy jest to tak jak zawarto w publikacji: pozwolenie na budow, czy jedynie zg這szenie?

Odpowied:

Zamawiaj帷y nie okre郵a jednoznacznie czy ma by to dokumentacja do pozwolenia na budow czy tylko zg這szenia. Maj to by takie dokumenty jakie wymaga Prawo budowlane.

Pytania z dnia 08.06.2016 r.

W nawi您aniu do tre軼i og這szenia przetargu na przebudow budynku sportowego w 安ilczy prosz o udzielenie nast瘼uj帷ych informacji:

  okre郵enie trybu plac闚ki (opieku鎍zy, specjalistyczny, praca podw鏎kowa) – plac闚ka b璠zie 鈍ietlic socjoterapeutyczn,

  poniewa zmieniaj si warunki p.poz i sanepid. moim zdaniem jest to zmiana sposobu u篡tkowania a wi璚 potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy i zag. Terenu – (…) Opieraj帷 si na zapisach ustawy z dnia 7-07-1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zmianami) w art. 71 zdefiniowano poj璚ie zmiany sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci jako „podj璚ie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym dzia豉lno軼i zmieniaj帷ej warunki: bezpiecze雟twa po瘸rowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony 鈔odowiska b康 wielko嗆 lub uk豉d obci捫e”. Zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r (Dz. U. 2015 poz. 1422) istniej帷y budynek zaliczony jest do kategorii zagro瞠nia ludzi ZL III, jednocze郾ie Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 13-10-2015r (Dz. U. 2015 po. 1630) w sprawie wymaga lokalowych, jakie musi spe軟ia lokal, w kt鏎ym ma by prowadzona plac闚ka wsparcia dziennego okre郵a kategori zagro瞠nia ludzi na ZL III. Teren na kt鏎ym zlokalizowany jest budynek nie jest terenem zalewowym. Wielko軼i i uk豉d obci捫e, warunki pracy, zdrowotne, higieniczno sanitarne i ochrony 鈔odowiska r闚nie nie ulegn zmianie.

Ustawa z dnia 27-03-2003r. (Dz.U.2015.199 j.t.) o planowaniu przestrzennym w art. 50 ust. 2 stanowi „Nie wymagaj wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegaj帷e na remoncie, monta簑 lub przebudowie, je瞠li nie powoduj zmiany sposobu zagospodarowania terenu i u篡tkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaj jego formy architektonicznej a tak瞠 nie s zaliczone do przedsi瞝zi耩 wymagaj帷ych przeprowadzenia post瘼owania w sprawie oceny oddzia造wania na 鈔odowisko, w rozumieniu przepis闚 o ochronie 鈔odowiska, albo

2) niewymagaj帷e pozwolenia na budow”.

Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 9-11-2010r (Dz.U. nr 213 z 2010r poz. 1397) wydane na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3-10-2008r o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie (…) (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z

p騧n. zm.) inwestycji polegaj帷ej na przebudowie cz窷ci budynku pawilonu sportowego na 鈍ietlic 鈔odowiskow nie zalicza do przedsi瞝zi耩 mog帷ych zawsze znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko (2 pkt. 1) oraz do przedsi瞝zi耩 mog帷ych potencjalnie znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko (3 pkt. 1). Teren inwestycji nie znajduje si na obszarze zaliczonym do obszaru Natura 2000.

  okre郵i ilo嗆 pracownik闚 i czas ich pracy – 2 pracownik闚 na ½ etatu oraz stosownie do potrzeb dzieci terapeuta lub inny specjalista na umow zlecenia, czas pracy pracownik闚: w godzinach funkcjonowania 鈍ietlicy,

  okre郵i czas pobytu dzieci w plac闚ce ( pobyt sta造, czasowy) poniewa to limituje inne przepisy – pobyt czasowy od 13.00 do 19.00 przez 5 dni w tygodniu w陰cznie z wakacjami i przerwami w nauce np. feriami z tym, 瞠 jedna osoba przebywa w 鈍ietlicy do 4 godzin dziennie,

  okre郵i spos鏏 篡wienia – catering z mo磧iwo軼i przygotowywania podwieczorku.

--------------------

Ponadto pkt 20 specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia otrzymuje nowe brzmienie:

1.    Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych udzielonych w trybie z wolnej r瘯i na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z p騧n. zm. ).

2.    Zam闚ienia uzupe軟iaj帷e b璠 udzielane po wyst徙ieniu nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: 

1)    gdy zajdzie potrzeba wykonania rob鏒 tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego post瘼owania;

3.    Zam闚ienia uzupe軟iaj帷e:

1)    b璠 udzielane temu samemu wykonawcy, z kt鏎ym b璠zie zawarta umowa na wykonanie zam闚ienia niniejszego post瘼owania,

2)    b璠 udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zam闚ienia podstawowego,

3)    nie przekrocz 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego,

4)    b璠 polega造 na powt鏎zeniu tego samego rodzaju zam闚ie.

 

-----------------------

Pytania z dnia 09 czerwca 2016 r.

Prosz o udzielenie nast瘼uj帷ych informacji:

1.    Czy mo瞠my zaadaptowa "magazyn" na potrzeby 豉zienki? – nie,

2.    Prosz okre郵i miejsce przy陰czenia gazu – na 軼ianie zewn皻rznej budynku,

3.    Prosz doprecyzowa zakres C.O., czy obejmuje ca這嗆 budynku (parter, poddasze). Pozostawienie poddasza jako nieogrzewane wymaga traktowania stropu mi璠zykondygnacyjnego jako przegrody zewn皻rznej, a co za tym idzie docieplenia go – tylko pomieszczenia 鈍ietlicy,

4.    Czy w zakres docieplenia poddasza nale篡 uwzgl璠ni ok豉dziny z p造t g-k? – nie,

5.    Prosz o rozwa瞠nie mo磧iwo軼i przesuni璚ia terminu sk豉dania ofert do 21. czerwca oraz terminu z這瞠nia dokumentacji projektowej do 30. sierpnia 2016 r. z uwagi na z這穎no嗆 opracowania i konieczno嗆 doprecyzowania przedmiotu zam闚ienia jak r闚nie czasoch這nno嗆 przygotowania wymaganych pozwole, zg這sze, zatwierdze, opinii i uzgodnie do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow – opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie 45 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin sk豉dania ofert nie ulega zmianie, tj. up造wa z dniem 14 czerwca 2016 r. o godz. 10:00.

 

------------------

1.    Jaki tryb pe軟i plac闚ka? (opieku鎍zy, specjalistyczny, praca podw鏎kowa) – plac闚ka b璠zie 鈍ietlic socjoterapeutyczn,

2.     Jaki jest status budynku w ewidencji budynk闚? – brak wpisu o statusie budynku,

3.    Czy inwestycja wymaga decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze wzgl璠u na zmian warunk闚 p. po. i sanepidu? – przyj皻o za這瞠nie, 瞠 nie zachodzi zmiana warunk闚 p.po i sanitarnych,

4.    Czy nast徙i zmiana sposobu u篡tkowania istniej帷ego budynku? – nie,

5.    Prosz o okre郵enie ilo軼i pracownik闚 oraz czasu pracy? – 2 pracownik闚 na ½ etatu oraz stosownie do potrzeb dzieci terapeuta lub inny specjalista na umow zlecenia; czas pracy pracownik闚: w godzinach funkcjonowania 鈍ietlicy,

6.    Jaki jest czas pobytu dzieci w plac闚ce? – od 13.00 do 19.00 przez 5 dni w tygodniu w陰cznie z wakacjami i przerwami w nauce np. feriami z tym, 瞠 jedna osoba przebywa w 鈍ietlicy do 4 godzin dziennie,

7.    Prosz okre郵i spos鏏 篡wienia: 篡wienie w formie cateringu z jednorazowymi sztu熯ami lub catering z u篡ciem naczy z u篡ciem wielokrotnego u篡tku wymagaj帷ych zmywarko wyparzarki. Uwa瘸my, 瞠 obecne wymiary kuchni uniemo磧iwiaj zastosowanie wariantu drugiego – forma 篡wienia wyniknie z mo磧iwo軼i technicznych pomieszczenia i okre郵ona zostanie przez projektanta,

8.    Prosz okre郵i ilo嗆 i rodzaj wydawanych posi趾闚 (郾iadanie, obiad, podwieczorek lub suchy prowiant oraz nap鎩 z automatu) – obiad i podwieczorek (z mo磧iwo軼i przygotowywania podwieczorku);

------------------

Inne zmiany tre軼i specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 7, pkt 4 „Termin wykonania zam闚ienia”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

I etap: opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego  wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego  – do dnia 22 lipca 2016 roku,

II etap:      wykonanie rob鏒 budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budow – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Uwaga!!!

     Zamawiaj帷y zastrzega sobie, 瞠 w przypadku nie otrzymania dofinansowania nast徙i rezygnacja z wykonania II etapu;

     Wykonawca przyst徙i do wykonywania rob鏒 budowlanych po otrzymaniu od Zamawiaj帷ego w formie pisemnej informacji o mo磧iwo軼i rozpocz璚ia rob鏒 budowlanych na podstawie opracowanego projektu;

     W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia si decyzji o pozwoleniu na budow Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu kosztorys ofertowy potwierdzaj帷y wyliczenie ceny ofertowej brutto;

     W sytuacji gdy Zamawiaj帷y nie otrzyma dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy odst徙i si od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego.

Ø  nowe brzmienie:

I etap: tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy,

II etap: rozpocz璚ie rob鏒 budowlanych – w terminie do 1 tygodnia od dnia otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy. Termin zako鎍zenia rob鏒 budowlanych: do 31.08.2017 r.

Uwaga!!!

     Zamawiaj帷y zastrzega sobie, 瞠 w przypadku nie otrzymania dofinansowania nast徙i rezygnacja z wykonania II etapu;

     Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu kosztorys ofertowy potwierdzaj帷y wyliczenie ceny ofertowej brutto w terminie do 1 tygodnia od otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy.

     W sytuacji gdy Zamawiaj帷y nie otrzyma dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy odst徙i si od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego,

-------------------------------

Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 26 pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” 5 ust. 2 pkt 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

„Opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego  w wysoko軼i: …… z brutto”

Ø  nowe brzmienie:

„Opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego w wysoko軼i: …… z brutto”.

 

------------------------

 

Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 27 pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” 6 ust. 1 pkt 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

„Pierwsza p豉tno嗆 – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiaj帷ego kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego, w wysoko軼i 80% kwoty o kt鏎ej mowa w 5 ust. 2 pkt 1),

Ø  nowe brzmienie:

„Pierwsza p豉tno嗆 – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiaj帷ego kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego, w wysoko軼i 80% kwoty o kt鏎ej mowa w 5 ust. 2 pkt 1),

 

-----------------------

Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 27 pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” 7 ust. 1 pkt 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

„Za opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego  wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow
i przekazaniu go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego z uwzgl璠nieniem zapis闚 o kt鏎ych mowa 6 ust. 1 pkt 1 i 3)”

Ø  nowe brzmienie:

„Za opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego z uwzgl璠nieniem zapis闚 o kt鏎ych mowa 6 ust. 1 pkt 1 i 3)”

 

-------------------------

Podane w punkcie 1.4 programu funkcjonalno u篡tkowego orientacyjne ilo軼i rob鏒 dotycz wy陰cznie cz窷ci adaptowanej na 鈍ietlic. Roboty elewacyjne
i dociepleniowe dachu na cz窷ci sportowej nie wchodz w zakres zam闚ienia.

 

------------------------

Zamawiaj帷y udost瘼nia poprawiony formularz ofertowy, kt鏎y nale篡 uwzgl璠ni przy sporz康zaniu oferty.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-06-10 13:39:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech