01-04-2023r.
godzina 15:27
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349834 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.10.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRGP.271.10.2016: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2016/2017
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RGP.271.10.2016                                              Świlcza, dn. 27.07.2016 r.

pismo: 186/R-RGP-ED/201

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza
w roku szkolnym 2016/2017

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 129987-2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.07.2016 r. o godz. 10:15.

1)    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 1

Działając na podst. art. 93 ust. 3   pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina  Świlcza zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla części nr 1, tj. „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Trzcianie oraz dowóz dzieci do Przedszkola w Trzcianie”

Postepowanie dla części nr 1 zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej  oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A., 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133, tj. kwota: 15,60 zł brutto za 1 km x 24 km x 188 dni = 70 387,20 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia tj. kwotę 38 983,68 zł (trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy).

2)    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 2

Działając na podst. art. 93 ust. 3   pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina  Świlcza zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla części nr 2, tj. „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Świlczy oraz Przedszkola Publicznego w Świlczy”

Postepowanie dla części nr 2 zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia wynikająca z jedynej, złożonej dla tej części zamówienia oferty przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A., 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133 tj. kwota:  26,00 zł brutto za 1 km x 14,5 km x 188 dni = 70 876,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia tj. kwotę 23 552,64 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze).

3)    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 3

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że dla części nr 3 tj. „Dowóz dzieci do dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398; Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606; Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 348i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

z ceną jednostkową brutto za 1 km 5,18 zł (słownie: pięć złoty i osiemnaście groszy).

Wybrana oferta nr 3 jest jedyną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 5,18 zł brutto za 1 km x  62 km x 188 dni = 60 378,08 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i osiem groszy) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia tj. kwotę 57 907,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych) jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

4)    Zbiorcze zestawienie ofert:

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Część nr 1

Cześć nr 2

 

Część nr 3

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Potencjał techniczny

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Potencjał techniczny

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Potencjał techniczny

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

adres: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133

15,60 zł

własny

26,00 zł

 

własny

 

xxxx

xxxx

3

ARRIVA Bus Transport Polska S.p. z o.o.

adres: 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego  8/24

Oddział w Sędziszowie Młp.

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Kolejowa 5

17,26 zł

własny

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

4

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

5,18 zł

własny

5)    Zestawienie punktacji oferty dla  części nr 1:

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 97 %

Liczba pkt

w kryterium własny potencjał techniczny - 3 %

(3% = 3 pkt)

Suma punktów

1

15,60

---------- x 97 =  97,00 pkt

15,60

3,00 pkt

100,00 pkt

2

15,60

---------- x 97 =  87,67 pkt

17,26

 

3,00 pkt

90,67 pkt

3

xxxx

xxxx

xxxx

 

6)    Zestawienie punktacji oferty dla  części nr 2:

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 97 %

Liczba pkt

w kryterium własny potencjał techniczny - 3 %

(3% = 3 pkt)

Suma punktów

1

26,00

---------- x 97 =  97,00 pkt

26,00

 

3,00 pkt

100,00 pkt

2

xxxx

 

xxxx

xxxx

3

xxxx

xxxx

xxxx

 

7)    Zestawienie punktacji oferty dla  części nr 3:

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 97 %

Liczba pkt

w kryterium własny potencjał techniczny - 3 %

(3% = 3 pkt)

Suma punktów

1

xxxx

xxxx

xxxxx

2

 

xxxxx

 

xxxxx

xxxxx

3

5,18

---------- x 97 =  97,00 pkt

5,18

3,00 pkt

100,00 pkt

  

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-07-27 14:44:21


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech