08-12-2023r.
godzina 00:31
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351384 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.16.2016 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGP.271.16.2016: Usługi - Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej zadania inwestycyjnego pod nazwą: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie trenów inw. ...
 
 ________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 300364 - 2016 z dnia 2016-08-04 r.

Świlcza: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej zadania inwestycyjnego pod nazwą: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie trenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, woj. podkarpackie, państwo , tel. 017 8670100, 8670133, e-mail , faks 178 670 157.
adres strony internetowej www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.swilcza.i-gmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie


adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pok. nr 22 - sekretariat na II piętrze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej zadania inwestycyjnego pod nazwą: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie trenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe
Numer referencyjny: RGP.271.16.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3)
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie projektu Sieć kanalizacji sanitarnej obejmującego: a) analizę posiadanych przez Gminę opracowań pod katem przydatności i możliwości wykorzystania, (w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy), b) zaproponowanie rozwiązania uwzględniającego doprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni, przepompowanie ścieków do sieci kanalizacyjnej m. Rzeszowa. Przewidywana orientacyjna długość sieci – kanalizacyjna grawitacyjna 0,990 km, kanalizacyjna tłoczna 1,070 km, kanalizacyjna tłoczna tranzytowa do sieci kanalizacyjnej m. Rzeszowa 3,500km, c) wykonanie projektu sieci kanalizacji, d) wykonanie projektu przepompowni ścieków w technologii uzgodnionej z ZWiK Świlcza). e) Wykonanie projektu zasilania przepompowni ścieków, f) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. g) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 2. Wykonanie projektu Sieć wodociągowa obejmującego: a) analizę posiadanych przez Gminę opracowań pod katem przydatności i możliwości wykorzystania, ( w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy) b) zaproponowanie rozwiązania. Przewidywana orientacyjna długość sieci 1,180 km. c) wykonanie projektu sieci wodociągowej d) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. e) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 3. Wykonanie projektu Odwodnienie terenu obejmującego: a) zaproponowanie rozwiązania, przewidywana orientacyjna długość sieci deszczowej grawitacyjnej 0,750 km. b) wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej c) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. d) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 4. Wykonanie projektu Wewnętrzne drogi dojazdowe obejmującego: a) zaproponowanie rozwiązania, b) wykonanie projektu dróg wewnętrznych, przewidywana orientacyjna długość wewnętrznych dróg dojazdowych 0,530 km wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem. c) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. d) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 5. Dodatkowe wymagania: 1) Projekt należy sporządzić w 5 egzemplarzach. 2) Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji po uprzednim uzgodnieniu trasy z Gminą Świlcza i właścicielami działek leży po stronie oferenta. (w zakresie wymaganym). 3) Przygotowanie wniosków o wydanie technicznych warunków zasilania z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy i PGE Dystrybucja leży po stronie oferenta. 4) Przygotowanie innych koniecznych wniosków do uzgodnienia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę leży po stronie oferenta. 5) Przygotowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania leży po stronie oferenta. 6) Opracowanie wszystkich innych nie wymienionych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie wymienionych w powyższym wyliczeniu, leży po stronie oferenta. 7) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) w cenie określonej w ofercie, w tym również przygotowanie ewentualnych wyjaśnień dla uczestników postępowania przetargowego na roboty budowlane odnośnie wykonanej dokumentacji. 8) Dokumentacja projektowa winna być zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych w zakresie wymogów opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zachowania zasad konkurencji i niedyskryminacji (art. 29 i 30 ustawy Pzp). 9) W przypadku zmian przepisów dotyczących Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy. 10) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 11) Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 12) Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających (jeżeli wymagany jest sprawdzający). 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Świlcza uchwałą Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka obejmującej swym zakresem działki nr 1079/2, 1079/3 i 1079/4, a następnie opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała Rady Gminy Świlcza Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka stanowi załącznik do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia: Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2016


II.9) Informacje dodatkowe: Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy, np. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, np. przedłużająca się procedura związana z opublikowaniem uchwały Rady Gminy Świlcza Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie dotyczy
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów: 1) dokumenty, o których mowa w pkt 1, przyjmujące formę załączników do oferty wykonawcy, muszą być złożone pisemnie, z tym że: – oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; – dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w tiret pierwsze, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) Dokumenty złożone w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę. 4) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu – tzn. poprzez złożenie czytelnego podpisu lub parafki wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, np.: „poświadczam za zgodność z oryginałem ....................................... podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) oraz pieczątka(i) imienna(e) lub/i firmowa”. 5) Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości. 6) W przypadku, gdy kopia złożonego dokumentu składa się z więcej niż jednej strony, zalecane jest aby każda ze stron tej kopii była potwierdzona za zgodność z oryginałem, zgodnie z powyższymi wymogami dotyczącymi potwierdzania kopii dokumentów – wymagane jest, aby kopia dokumentu była potwierdzona za zgodność z oryginałem na ostatniej stronie. 7) Dodatkowe informacje: pożądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ zostało sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku). 3. Termin składania dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego: 1) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w postępowaniu wykonawca składa wraz z ofertą. 2) Oświadczenie lub dowody, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie otyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGP.271.16.2016 Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 9 Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin nieodpłatnego usunięcia braków, błędów, innych nieprawidłowości, wad w opracowanej dokumentacji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwe zmiany w umowie: Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy, np. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, np. przedłużająca się procedura związana z opublikowaniem uchwały Rady Gminy Świlcza Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12/08/2016 godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 12/09/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Z uwagi na brak możliwości określenia w ogłoszeniu o zamówieniu terminu związania ofertą określanego w pkt. IV.6.3) zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych spowodowanego niezgodnością formularza BZP z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) Zamawiający informuje że termin określony w pkt IV.6.3) nie jest wiążący dla Wykonawców oraz że: Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres - nie dłuższy jednak niż 60 dni. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nieopublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwały Rady Gminy Świlcza Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka może nastąpić rezygnacja z realizacji przedmiotu zamówienia.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-04 18:03:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech