29-09-2020r.
godzina 19:37
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
SIWZ
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazan
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikow
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazan
Modyfikacja treści siwz nr 2
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikow
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.11.2016 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.11.2016 :: Modyfikacja treści siwz nr 2RGP.271.11.2016: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza
 
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.11.2016                                                    Świlcza, dn. 24.08.2016 r.

Modyfikacja treści siwz nr 2

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 209 000,00 EURO, nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 12 lipca 2016 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 16 lipca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 246218-2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 12 września 2016 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 17 i 19 lipca oraz 5 i 10 sierpnia 2016 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 17 lipca 2016 r.

Treść pytania nr 1:

List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required

(Wykaz pozycji, harmonogram wymagań, zakres działania, zestawienie materiałów wymaganych)

Odpowiedź:

Informacje o przetargu (warunku udziału, zakres) szczegółowo określa ogłoszenie
o zamówieniu zamieszczone
na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w bazie danych TED
http://ted.europa.eu/ pod nr 246218-2016 i ogłoszenie nr 293045-2016 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, a także specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl

Treść pytania nr 2:

Soft Copy of the Tender Document through email

(Miękki Kopia dokumentu Przetargową poprzez e-mail)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert e-mailem.

Treść pytania nr 3:

Names of countries that will be eligible to participate in this tender

(Nazwy krajów, które będą uczestniczyć w tym przetargu)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca zainteresowany niniejszym postępowaniem może złożyć ofertę na zadanie będące przedmiotem niniejszego postępowania.

Treść pytania nr 4:

Information about the Tendering Procedure and Guidelines

(Informacja o przetargu oraz wytyczne)

Odpowiedź:

Informacje o przetargu (warunku udziału, zakres) szczegółowo określa ogłoszenie
o zamówieniu zamieszczone
na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED http://ted.europa.eu/ pod nr 246218-2016 i ogłoszenie nr 293045-2016 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, a także specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl

Treść pytania nr 5:

Estimated Budget for this Purchase 

(Szacunkowy budżet na ten zakup)

Odpowiedź:

Szacunkowy koszt zamówienia:

Ø  298 210,74 EURO,

Ø  896 400,00 PLN (osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych);

Treść pytania nr 6:

Any Extension of Bidding Deadline?

(Każde przedłużenie Licytowanie terminie?)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin składania ofert to 16 wrzesień 2016 r., do godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

Informacje o ewentualnej zmianie terminu składania ofert zostaną zamieszczone na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED http://ted.europa.eu/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl

Treść pytania nr 7:

Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

(Z wszelkimi załącznikami lub Pre protokoły ze spotkań ofertę?)

Odpowiedź:

Wykaz załączników, dokumentów i oświadczeń jakie należy złożyć wraz z ofertą określa szczegółowo ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED http://ted.europa.eu/ pod nr 246218-2016 i ogłoszenie nr 293045-2016 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami zarówno przed terminem jak i po terminie składania ofert.

Dane kontaktowe zostały określone w pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się (w tym również przygotowania oferty) tylko i wyłącznie w języku polskim.

Pytania z dnia 19 lipca 2016 r.

Treść pytania nr 1:

Zgodnie z pkt 5.1 lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca ma posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, które jest niezbędne do prowadzonej działalności, lecz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów w tej chwili jest niemożliwe zgodnie z art. 25 ust. 1, 2, 3 ustawy o odpadach. Wykonawca nie zamierza przetwarzać żadnych odpadów komunalnych lecz kierować je bezpośrednio do Instalacji Przetwarzania Odpadów z którą będzie miał podpisaną umowę. Wnosimy o wykreślenie w SIWZ aktualnych zezwoleń dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt 5.1 ppkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowa-dzenia działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, tj.:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),

b) aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawią z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r.),

d) zawartą umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości

Ø  nowe brzmienie:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, tj.:

a)    wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),

b)    posiada ważne zezwolenie na transport odpadów wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)    wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawią z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r.),

d)    zawartą umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

Warunek posiadania, przez oferenta będącego konsorcjum, ważnej  umowy  z regionalną instalacją przetwarzania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli  przynajmniej jeden z jego uczestników posiada instalację do przetwarzania odpadów przewidzianą w Planie Gospodarki Odpadami dla Woj. Podkarpackiego, z której  mogą – na podstawie zawartej umowy - korzystać wszyscy uczestnicy tego konsorcjum.

W związku z w/w zmianą zmienia się zapis pkt 6.2.1 ppkt 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

„aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie jak przedmiot zamówienia”

Ø  nowe brzmienie:

„aktualne ważne zezwolenie na transport odpadów wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami”

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą załącznika nr 14 do SIWZ mianowicie rozbicia miejscowości:

·         Bratkowice

·         Trzciana

·         Świlcza

na dwa dni odbioru odpadów komunalnych ze względu na dużą liczbę gospodarstw i możliwość dokładniejszej zbiórki odpadów komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza „rozbicie” miejscowości Bratkowice, Świlcza i Trzciana na dwa dni odbioru pod warunkiem, że usługa będzie wykonywana w dzień przypisany dla danej miejscowości.

Przykład:

Tydzień parzysty: poniedziałek – Bratkowice Wschód /nr domów 1-400/

Tydzień nieparzysty : poniedziałek – Bratkowice Zachód /nr domów 401-826/

Tydzień parzysty: wtorek – Świlcza Północ /granica droga krajowa E-94/

Tydzień nieparzysty: wtorek – Świlcza Południe /granica droga krajowa E-94/

Tydzień parzysty: czwartek – Trzciana Północ /granica droga krajowa E-94/

Tydzień nieparzysty: czwartek – Trzciana Południe /granica droga krajowa E-94/

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wywożenia odpadów komunalnych do dwóch lub więcej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z którymi ma podpisaną umowę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpady komunalne z terenu Gminy Świlcza – Region Centralny - powinny być kierowane do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Pytania z dnia 05 sierpnia 2016 r.

Treść pytania nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zaakceptowanych załączników dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o numerach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty zaakceptowanych w/w załączników.

Treść pytania nr 2:

W związku z podaniem przez Zamawiającego wykazu załączników w siwz na str. 52 i 53 zwracamy się z prośbą o informację czy do oferty należy załączyć oświadczenie z wykorzystaniem wzoru umieszczonego na str. 76 siwz który nie został przez Zamawiającego ujęty w wymienionym spisie załączników.

Odpowiedź:

Zaleca się złożenie w/w oświadczenia.

 

Pytanie z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Treść pytania:

W związku z przetargiem na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza” składamy zapytanie dotyczące punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującego Zadanie 1, Zadanie 2 i Zadanie 3 w kwestii ilości odpadów odebranych od nieruchomości  zamieszkałych  z terenu Gminy Świlcza w I półroczu 2016 r. z podziałem na poszczególne frakcje.

Odpowiedź:

Informacja o poszczególnych rodzajach odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016*:

 

Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów

[Mg]

20 03 01

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

766,52

15 01 07

Opakowania ze szkła

92,59

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

281,29

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - POPIOŁY

210,83

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

56,64

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,039

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,69

16 01 03

Zużyte opony

0,74

20 02 01

20 01 08

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

34,60

36,74

*Dane opracowane na podstawie sprawozdania półrocznego sporządzonego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Uwaga!!!

Od dnia 01.01.2017r., z Gminy Świlcza zostanie wyłączone sołectwo Bzianka.
W związku z tym nastąpi zmiana danych zawartych w swiz o:

Liczbę osób zameldowanych: 597 (3,73% ogólnej liczby zameldowanych w Gminie Świlcza)

Liczbę zadeklarowanych:

odpady segregowane – 433 (3,28% liczby zadeklarowanych)

odpady niesegregowane – 3 (2,91% liczby zadeklarowanych)

Liczbę nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne: 159.

 

Ponadto informuje się, że w dniu dzisiejszym zostało przekazane do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie uwzględniające zmiany wprowadzone niniejszym pismem.Informację wytworzył(a): Ewa dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-24 15:33:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech