29-09-2020r.
godzina 19:05
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.19.2016 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGP.271.19.2016: Dostawa - Doposażenie pracowni ICT i przyrodniczej Zespołu Szkół w Świlczy w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT..
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RGP.271.19.2016                                  Świlcza, dn. 07.10.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy, nazwa zadania:

Doposażenie pracowni ICT i przyrodniczej Zespołu Szkół w Świlczy w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT i przyrodniczej”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 września 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 312164 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 września 2016 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Część I:

1.1.  Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7.

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I.

II.

III

Cena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium t
ermin realizacji –

10 %

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

30 %

1

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7

60 pkt

10,00 pkt

30

100,00 pkt

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne: Na wykonanie przedmiotowej części zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę o którym mowa wyżej. Oferta ta nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał brak podstaw do wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Część I – nie dotyczy

Dotyczy części II zamówienia:

Stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część II tj. „Wyposażenie pracowni ICT” zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 22 września 2016 r. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30 września  2016 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  tej części zamówienia, w wysokości 77 935,19 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty (Wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna oraz P.P.U.H. „BIURO-MAT” Sp. z o.o.). Oferta z najniższą ceną, tj. oferta Wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna podlega odrzuceniu. Natomiast oferta Wykonawcy P.P.U.H. „BIURO-MAT” Sp. z o.o. z ceną brutto 110 649,68 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Wobec braku możliwości zwiększenia kwoty do ceny oferty z najniższą ceną (niepodlegającej odrzuceniu), Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic           Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-10-07 13:09:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech