30-09-2023r.
godzina 04:09
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Wyjaśnienie treści siwz nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350854 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.20.2016 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRGP.271.20.2016: Dostawa - Zakup wyposażenia do siłowni przy Zespole Szkół w Świlczy
 
__________________________________________________________________
 

Ogłoszenie nr 347506 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.

Świlcza: Zakup wyposażenia do siłowni przy Zespole Szkół w Świlczy. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 313588-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 317684-2016

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 178 670 157, e-mail przetargi@swilcza.com.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup wyposażenia do siłowni przy Zespole Szkół w Świlczy.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

RGP.271.20.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zakup wyposażenia do siłowni przy Zespole Szkół w Świlczy w zakresie: 1.Profesjonalna bieżnia elektryczna - 1 szt., 2.Trenażer eliptyczny elektro-magnetyczny - 2 szt., 3. Rower treningowy pionowy elektromagnetyczny - 1 szt., 4. Ławka na mięśnie grzbietu skłony pod kątem od 0 do 45 - 1 szt., 5. Ławka na mięśnie brzucha - skośna regulowana - 1 szt., 6. Piłka gimnastyczna gładka 55cm - 2 szt., 7. Taśma do fitnessu zielony - 4 szt., 8. Mata do ćwiczeń fitness 180x60x1,5cm - 4 szt., 9. Skakanka łożyskowana stalowa linka - 4 szt., 10. Step do aerobiku profesjonalny - 2 szt., 11. Atlas wielofunkcyjny 3 - stanowiskowy - 1 szt., 12. Ławka pod sztangę olimpijska - 1 szt., 13. Gryf olimpijski prosty 220cm wytrzymałość 350kg - 1 szt., 14. Obciążenie gumowane olimpijskie 20,0kg czarne - 4 szt., 15. Obciążenie gumowane olimpijskie 10,0kg czarne - 6 szt., 16. Obciążenie gumowane olimpijskie 5,0 kg czarne - 16 szt., 17. Obciążenie gumowane olimpijskie 2,5kg czarne - 18 szt., 18. Obciążenie gumowane olimpijskie 1,25kg czarne - 4 szt., 19. Ławka wielofunkcyjna uniwersalna, rzymska - 1 szt., 20. Stanowisko na mięśnie bicepsów modlitewnik - 1 szt., 21. Gryf olimpijski prosty 120cm wytrzymałość 250kg - 1 szt., 22. Gryf olimpijski łamany mocno 120cm wytrzymałość 180kg - 1 szt., 23.Zacisk olimpijski sprężynowy łamany na gryf o średnicy 50mm - 6 szt., 24. Stojak na obciążenia olimpijskie - 1 szt., 25. Stojak na hantle 2 poziomy długość 250cm - 1 szt., 26.Zestaw hantli stałych gumowanych 2 pary 2,5-30 kg co 2,5 kg - 1 kpl., 27. Gryf zaczepowy lina na triceps 65 cm - 1 szt., 28. Gryf zaczepowy uchwyt pojedynczy - 1 szt., 29. Gryf zaczepowy podwójny uchwyt - 1 szt., 30. Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu gryf mocno łamany - 1 szt., 31. Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu - 1 szt., 32. Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu gryf prosty krótki 50 cm - 1 szt., 33.Lustra fitness wraz z montażem - 1 szt., 34.Lustra fitness wraz z montażem - 1 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 37440000-4
Dodatkowe kody CPV: 37400000-2, 39150000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT69105.70
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
FINNER POLSKA Markiewicz Paweł ,  info@finner.pl,  ul. Sienna 18,  96-100,  Skierniewice,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 77505,14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77505,14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102234,08
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

   

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 14:11:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech