05-07-2020r.
godzina 09:10
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o unieważnieniu postępowania
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337173 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGP.271.1.2017 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 1RGP.271.1.2017: Roboty budowlane - Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.1.2017                                                  Świlcza, dn. 01.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 stycznia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13563 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 08 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 30 stycznia 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zrealizowane roboty?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z pkt 3.5 ppkt 2 siwz;

Pytanie 2:

Dotyczy poz. przedmiarów pt" Stabilizacja gruntu cementem" - czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem metodą - "wbudowania z wytwórni stabilizacji 2,5 - 5 MPa" (zgodnie z wymogami SST)" - jeżeli tak to prosimy o określenie grubość podbudowy ze stabilizacji cementowej, po zagęszczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementem z wytwórni o Rm = 2,5 – 5 MPa (zgodnie z wymogami SST), lecz nie dopuszcza zmiany grubości warstwy ze stabilizacji cementem. Wynika to z warunków Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Załącznik nr 4 Pkt. 8. Mrozoodporność podłoża nawierzchnia, tj. grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie może być mniejsza od wartości określonych w Rozporządzeniu. W momencie zmniejszenia grubości warstwy ze stabilizacji cementem, warunek ten mógłby nie zostać spełniony.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 15:08:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech