11-07-2020r.
godzina 00:01
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o unieważnieniu postępowania
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337313 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGP.271.1.2017 :: Informacja o unieważnieniu postępowaniaRGP.271.1.2017: Roboty budowlane - Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
 
Informacje:
 
__________________________________________________________________

 

sprawa RGP.271.1.2017                                                   Świlcza, dn. 13.02.2017 r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 stycznia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13563 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08 lutego 2017 r. o godz. 10:30.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1.  Za najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

Nie dotyczy.

 

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nie dotyczy.

 

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy.

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 24 stycznia 2017 r. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 08 luty  2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  tego zamówienia, w wysokości 896 160,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono łącznie cztery oferty (Wykonawcy: MATBUD Sikora Sylwia, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna i Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.) Oferta  Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena brutto złożonej oferty na realizację  przedmiotowego zamówienia wyniosła 1 217 829,90 zł. Mając na uwadze fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (1 217 829,90 zł)  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (896 160,00 zł) oraz wobec braku możliwości  zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic 


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 15:40:05


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech