06-12-2019r.
godzina 01:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 2
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3
Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 332975 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGP.271.4.2017 :: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3RGP.271.4.2017: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi
 
Do pobrania:
 
1. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3
 

sprawa RGP.271.4.2017                                                      Świlcza, dn. 17.02.2017 r.


Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 03 lutego 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 19880 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 17 lutego 2017 r. do godz. 13:30.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 16 lutego 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 027:

Klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 14 (obligatoryjna kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia) – proszę o wprowadzenie limitu 500 tyś. zł.

Odpowiedź 027:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000,00 PLN.

Pytanie 028:

Opis mienia wraz z podaniem zabezpieczeń mienia należącego do  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Odpowiedź 028:

Zamawiający informuje, iż dane podane zostały w Załączniku A i Załączniku A1.

Ponadto Zamawiający informuje, iż znaczna część mienia użytkowana / zarządzana przez ZWiK stanowi własność Zamawiającego i została opisana w ww. załącznikach pod Urzędem Gminy Świlcza.

 

Pytanie 029:

Katalog wyłączeń: prosimy o dodanie w katalogu wyłączeń następujących: terroryzm, strajki, wymuszenie, wyłudzenie, sprzeniewierzenie, działanie wirusów komputerowych, ataków hakerskich, powolne działanie czynników biologicznych , chemicznych, mienia w postaci zbiorników wodnych;

Odpowiedź 029:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozszerzenie katalogu wyłączeń o: wymuszenie, wyłudzenie, sprzeniewierzenie, działanie wirusów komputerowych, ataków hakerskich, powolne działanie czynników biologicznych, chemicznych, mienia w postaci naturalnych zbiorników wodnych (staw, rzeka).

Pytanie 030:

Wykreślenie w Załączniku nr 5 pkt 14 w definicji wandalizmu dewastacji odpowiedzialności za ryzyko kradzieży.

Odpowiedź 030:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 031:

Część 1, Sekcja C:

Wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Odpowiedź 031:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności za ww. szkody.

 

Pytanie 032:

Część 1, Sekcja C:

Zmianę triggera na loss occurance dla odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wydawaniem aktów normatywnych lub zaniechaniem ich wydania mimo takiego obowiązku.

Odpowiedź 032:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

Pytanie 033:

Część 1, Sekcja C:

Wyłączenie z zakresu ochrony pokrycia dla kosztów ochrony prawnej jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza oraz osób działających w ich imieniu i na ich rachunek z tytułu wydawania decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej, w tym składania oświadczeń woli.

Odpowiedź 033:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

 

Pytanie 034:

Część 1, Sekcja C:

Potwierdzenie iż w związku z rozszerzeniem ochrony o odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, lub nieruchomościach osób trzecich Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, szkód w gruntach.

Odpowiedź 034:

Zamawiający informuje, iż oczekuje ochrony dla szkód polegających na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu.

 

Pytanie 035:

Część 1, Sekcja C:

Potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy, w tym wyłączenia w nich zawarte.

Odpowiedź 031:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność Wykonawcy została opisana w SIWZ wraz z załącznikami. OWU (SWU) Wykonawcy mogą mieć zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 08:15:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech