12-04-2021r.
godzina 21:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.6.2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 1RGI.271.6.2017: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 
Do pobrania:
 
1. Modyfikacja treści siwz nr 1
 

sprawa RGI.271.6.2017                                                       Świlcza, dn. 25.02.2017 r.

 
Modyfikacja treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 lutego 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 30385 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 01 marca 2017 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 24 lutego 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

SEKCJA A

 

Pytanie 001:

Załącznik 5 - Wyłączenia - punkt 1.3 : prosimy o dodanie  następujących wyłączeń : wymuszenie, wyłudzenie, sprzeniewierzenie, działanie wirusów komputerowych, ataków hakerskich, powolne działanie czynników biologicznych , chemicznych, mienia w postaci naturalnych zbiorników wodnych;

 

Dla ryzyk terroryzmu, strajki – wprowadzenie limitu 500.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 001:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozszerzenie katalogu wyłączeń o: wymuszenie, wyłudzenie, sprzeniewierzenie, działanie wirusów komputerowych, ataków hakerskich, powolne działanie czynników biologicznych, chemicznych, mienia w postaci naturalnych zbiorników wodnych (staw, rzeka).

Ponadto Zamawiający informuje, iż dla ryzyk terroryzmu oraz strajków wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

 

Pytanie 002:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wykonawcy, w tym wyłączenia w nich zawarte.

Odpowiedź 002:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność Wykonawcy została opisana w SIWZ wraz z załącznikami. OWU (SWU) Wykonawcy mogą mieć zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ.

 

Pytanie 003:

Wykreślenie w pkt 14 w definicji wandalizmu dewastacji odpowiedzialności za ryzyko kradzieży, w przypadku braku zgody proszę o wprowadzenie limitu na kradzież bez oznak włamania w wysokości 10.000,00 zł.

Odpowiedź 003:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na kradzież bez oznak włamania w wysokości 20.000,00 zł.

 

Pytanie 004:

Załącznik 5 punkt 2 ppkt  6,7,8 - zmniejszenia limitu dla infrastruktury drogowej…, rowów melioracyjnych…..i instalacji wodociągowych.., sygnalizacji świetlnej do jednego wspólnego limitu w wysokości 50.000 zł.

Odpowiedź 004:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wprowadzenie następujących limitów:

a)    Załącznik 5 punkt 2 ppk 6 – 500.000,00 zł,

b)    Załącznik 5 punkt 2 ppkt 7 – 250.000,00 zł,

c)    Załącznik 5 punkt 2 ppkt 8 – 500.000,00 zł.

 

Pytanie 005:

Załącznik B - klauzula 14 ( obligatoryjna kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia) – prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

Odpowiedź 005:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000,00 zł.

 

Pytanie 006:

Załącznik B - Zmniejszenie limitu dla klauzuli pośredniego działania pioruna do 500.000 zł.

Odpowiedź 006:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do 1.000.000,00 zł.

 

Pytanie 007:

Załącznik B – Klauzula Prac Budowlanych- wprowadzenie limity na wartość wszystkich inwestycji w okresie ubezpieczenia w wysokości 2.000.000 zł.

Odpowiedź 007:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1.500.000,00 zł na pojedynczą inwestycję i 3.000.000,00 zł w okresie rozliczeniowym.

 

Pytanie 008:

Czy zakres dotychczasowy był porównywalny ( czy wszystkie jednostki były ubezpieczone, czy mienie obecnie zgłoszone do ubezpieczenia w systemie I ryzyka na wszystkie jednostki ( infrastruktura drogowa, sygnalizacja świetlna, rowy melioracyjne, pojemniki na surowce, kosze ławki, zieleń ) były ubezpieczone? Jeśli nie były to czy były straty w tym mieniu i w jakiej wysokości ?

Odpowiedź 008:

Zamawiający informuje, iż dotychczas jednostki organizacyjne/instytucje kultury korzystają z ochrony ubezpieczeniowej u różnych ubezpieczycieli,

w różnych terminach oraz w oparciu o różne warunki.

Ponadto Zamawiający informuje, iż strat w wyżej wymienionym mieniu nie odnotowano.

 

Pytanie 009:

Odnośnie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prosimy o podanie charakterystyki mienia wymienionego jako budowle z SU 12.791.165,65 PLN i sposobu jego zabezpieczenia? Jeżeli przedmiotem jest oczyszczalnia ścieków to prosimy o informacje czy odbywa się produkcja biogazu jeśli tak to jak zabezpieczony jest ten proces?

Odpowiedź 009:

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionej kwocie znajdują się m.in.:

  • ujęcia wody,
  • stacje uzdatniania wody,
  • rozbudowy (modernizacje) oczyszczalni ścieków odzwierciedlone

w ewidencji środków trwałych ZWiK dotyczy inwestycji w tzw. mieniu powierzonym – oczyszczalni ścieków widniejącej w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy,

  • ogrodzenia, oświetlenie, drogi i place.

Oczyszczalnia jest ogrodzona, oświetlona, zamontowane są kamery monitoringu oraz prowadzony całodobowy dozór (pracownik ZWiK).

Ponadto Zamawiający informuje, iż przy oczyszczalni nie odbywa się produkcja biogazu.

 

Pytanie 010:

Czy w ostatnich 20 latach u ubezpieczanych jednostkach wystąpiły szkody / straty z tytułu powodzi, podtopień i deszczu nawalnego jeśli tak to w jakiej wysokości i jakiego mienia dotyczyły?

Odpowiedź 010:

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 20 lat w zgłaszanych lokalizacjach szkody powodziowe nie wystąpiły.

Dodatkowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w Załączniku C.

 

 

SEKCJA C

 

Pytanie 011:

Wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Odpowiedź 011:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności za ww. szkody.

 

Pytanie 012:

Zmianę triggera na loss occurance dla odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wydawaniem aktów normatywnych lub zaniechaniem ich wydania mimo takiego obowiązku.

Odpowiedź 012:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

Pytanie 013:

W związku z rozszerzeniem ochrony o koszty ochrony prawnej jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza oraz osób działających w ich imieniu i na ich rachunek z tytułu wydawania decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej, w tym składania oświadczeń woli prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego jest  pokrycie kosztów zgodnie z poniższym:

1)     zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez   ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

2)     pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu
z Ubezpieczycielem, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;

3)     pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

a)     niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu
z Ubezpieczycielem,

b)     niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c)     kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

Odpowiedź 013:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

 

Pytanie 014:

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiający oczekuje ochrony z tytułu kosztów ochrony prawnej.

Odpowiedź 014:

Vide odpowiedź 013.

 

Pytanie 015:

Potwierdzenie iż w związku z rozszerzeniem ochrony o odpowiedzialność za szkody
w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, lub nieruchomościach osób trzecich Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, szkód w gruntach.

Odpowiedź 015:

Zamawiający informuje, iż oczekuje ochrony dla szkód polegających na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu.

 

Pytanie 016:

Potwierdzenie iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy, w tym wyłączenia w nich zawarte.

Odpowiedź 016:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność Wykonawcy została opisana

w SIWZ wraz z załącznikami. OWU (SWU) Wykonawcy mogą mieć zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ.

 

Pytanie 017:

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność podlimitu w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź 017:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu

w wysokości 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki.

 

Pytanie 018:

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu - pojazdy wolnobieżne (silnikowe, samobieżne) z włączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego jeżeli kierujący nie posiadał w chwili wystąpienia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu prosimy o doprecyzowanie zakresu ochrony poprzez wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych przez osoby, które, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności), chyba, że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody.

Odpowiedź 018:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

Pytanie 019:

SEKCA C, D – przedmiot ubezpieczenia:

Prosimy o umieszczenie zapisu w ubezpieczeniu NNW (osób wykonujących prace społecznie użyteczne (5 osób) oraz osób uczestniczących w zajęciach tanecznych
i wokalnych (150 osób) i instruktorów zajęć tanecznych i wokalnych (3 osoby) – koszty naprawy przedmiotów ortopedycznych  - zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości 15% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż do wysokości 10 000 zł i pod warunkiem, że konieczność nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia ww. wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedź 019:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

 

Pytanie 020:

SEKCJA B

Prosimy o wykreślenie  zapisu „zwrot kosztów zgłoszenia ubezpieczonego do właściwej komisji lekarskiej”

Odpowiedź 020:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-25 14:14:18


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech