12-04-2021r.
godzina 21:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342520 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.6.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.6.2017: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 
__________________________________________________________________


 

RGI.271.6.2017                                                 Świlcza, dn. 01.03.2017 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 lutego 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 30385 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Część 2:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

adres: 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

 

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I.

II.

Cena oferty – 90%

Liczba pkt
w kryterium

Klauzule fakultatywne

– 10 %

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

adres: 00-133 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 24

90,00 pkt

0,00 pkt

90,00 pkt

a)    kryterium – Cena oferty – 90 pkt:

Kc =

Cena najniższej zaproponowanej oferty

x 90

Cena badanej oferty

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Punktacja w kryterium cena

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

adres: 00-133 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 24

29 217,00 zł

29 217,00

----------------  x  90  =  90,00  pkt

29 217,00

b)    Kryterium – Klauzule fakultatywne – 10 pkt:

Kkf = (K1 / Kmax) x 10

Brak akceptacji klauzul fakultatywnych = 0,00 pkt

 

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne: Na wykonanie przedmiotowej części zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę o którym mowa wyżej. Oferta ta nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał brak podstaw do wykluczenia. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Część 1:

Postępowanie dla części 1 proponuje się unieważnić.

Uzasadnienie:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ dla części nr 1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu.

Część nr 2 – nie dotyczy.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 16:20:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech