02-12-2023r.
godzina 03:04
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGI.7011.13.2017 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGI.7011.13.2017: Dostawa - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Świlcza
 
Do pobrania:
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
 

__________________________________________________________________________

sprawa: RGI.7011.13.2017                                                     Świlcza, dn. 29.03.2017 r.

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym

1.   Zamawiający:        Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670135 faks (17) 8670157

2.   Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.   Przedmiot zamówienia:  dostawa

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw
w Gminie Świlcza

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 23 (na II piętrze). 

5.    Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

5.1.  wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy podać cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto, podatek VAT i wartość brutto dla całości zamówienia – według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz,

5.2.  wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do  siwz,

5.3.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.4.  pełnomocnictwo w przypadku  podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt  5.3.

6.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.    Termin wykonania zamówienia: do 17 maja 2017 r.

8.    Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 7 kwietnia 2017 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter)
w dniu 7 kwietnia  2017 roku o godz. 10.30.

12.  Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

                                                                                           

Wójt Gminy Świlcza

                                                                                              mgr  inż. Adam Dziedzic


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 10:12:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech