21-10-2019r.
godzina 02:33
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2
Modyfikacja treści siwz nr 2
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 332196 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.10.2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 1RGI.271.10.2017: Roboty budowlane - „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach...
 

Do pobrania:
 

1. Modyfikacja treści SIWZ nr 1


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.10.2017/RGI.271.10.2017_mod_1.pdf

________________________________________

 

Sprawa RGI.271.10.2017                                  Świlcza, dn. 05.05.2017 r.

Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 72497 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 17 maja 2017 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1020) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 22 i 23, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”, ppkt 10.3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.10.2017

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Nie otwierać przed dniem 09 maja 2017 r. do godz. 10.15

 

Ø  nowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.10.2017

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Nie otwierać przed dniem 17 maja 2017 r. do godz. 10.15

 

 

2)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 24 i 25, pkt 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 11.1. i 11.5.:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                  Oferty należy składać do dnia 09 maja 2017 r. do godz. 10.00.

                  Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 09 maja 2017 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                  Oferty należy składać do dnia 17 maja 2017 r. do godz. 10.00.

                  Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 10.15.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-05 14:39:26


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech