22-09-2019r.
godzina 21:02
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2
Modyfikacja treści siwz nr 2
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 331488 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.10.2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 2RGI.271.10.2017: Roboty budowlane - „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach...
 
 

Do pobrania:
 

1. Modyfikacja treści SIWZ nr 1


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.10.2017/RGI.271.10.2017_mod_2.pdf

________________________________________

 

sprawa RGI.271.10.2017                                                   Świlcza, dn. 10.05.2017 r.

 

Modyfikacja treści siwz nr 2

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 72497 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 19 maja 2017 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1020) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 22 i 23, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”, ppkt 10.3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.10.2017

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Nie otwierać przed dniem 17 maja 2017 r. do godz. 10.15

 

Ø  nowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.10.2017

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Nie otwierać przed dniem 19 maja 2017 r. do godz. 10.15

 

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 24 i 25, pkt 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 11.1. i 11.5.:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                     Oferty należy składać do dnia 17 maja 2017 r. do godz. 10.00.

                     Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                     Oferty należy składać do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 10.00.

                     Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 10.15.

3)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 10, pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, ppkt 3.3.7:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

3.3.7. Dodatkowo przedmiot zamówienia określa (w zakresie wszystkich zakresów robót):

1)    niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stron 56,

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”, stron 18.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych) niż podane w specyfikacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako przykładowe.

Ø  nowe brzmienie:

3.3.7. Dodatkowo przedmiot zamówienia określa (w zakresie wszystkich zakresów robót):

1)    niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stron 56,

2)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”, stron 18.

Tam, gdzie w siwz, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w siwz. Wszelkie nazwy własne podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako przykładowe;

3)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 17, pkt. 6 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” ppkt 6.1. ust. 2 lit. a:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w   postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:

a)    wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według załączonego wzoru - załącznik nr 5 do siwz);

Ø  nowe brzmienie:

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w   postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:

a)    wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do siwz;

Zamawiający udostępnia w załączeniu skorygowany załącznik nr 5 do siwz tj. „Wykaz osób”;

4)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 26 i 27, pkt 13 „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

13.1.    Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1. Cena – 60% = 60 pkt

2. Okres gwarancji i rękojmi za wady 40% = 40 pkt

13.2.    Kryterium 1 – cena (C):  oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

Najniższa całkowita wartość brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100   = ……… pkt

Całkowita wartość brutto badanej oferty

Najkorzystniejsza oferta w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku;

13.3.    Kryterium 2 – „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” (Og):

1)    kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości lat gwarancji jakości i rękojmi za wady, jakie Wykonawca poda w formularzu oferty.

a)    Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat (60 miesięcy) od odbioru końcowego.

b)    Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady uwzględniony do oceny ofert wynosi 6 lat (72 miesiące) od odbioru końcowego.

c)    Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi za wady
w pełnych latach.

d)    W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 6 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 6 lat.

e)    W przypadku braku określenia „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” w formularzu oferty zamawiający przyjmuje, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat (60 miesięcy) od odbioru końcowego.

f)     Zamawiający w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” będzie przyznawać punkty według następujących zasad:

-        Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady   5 lat  =  30,00 punktów,

-        Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady  6 lat  =  40,00 punktów,

Najkorzystniejsza oferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

13.4.    Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P = C + Og

gdzie:    C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena       

Og - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji   jakości i rękojmi za wady     

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

13.5.    Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Ø  nowe brzmienie:

13.1.    Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1. Cena – 60% = 60 pkt

2. Okres gwarancji i rękojmi 40% = 40 pkt

13.2.    Kryterium 1 – cena (C):  oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

Najniższa całkowita wartość brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100   = ……… pkt

Całkowita wartość brutto badanej oferty

Najkorzystniejsza oferta w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku;

13.3.    Kryterium 2 – „Okres gwarancji i rękojmi” (Og):

1)    kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” – będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości lat gwarancji i rękojmi, jakie Wykonawca poda w formularzu oferty.

a)    Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat (60 miesięcy) od odbioru końcowego.

b)    Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny ofert wynosi 6 lat (72 miesiące) od odbioru końcowego.

c)    Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi  w pełnych latach.

d)    W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 6 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 6 lat.

e)    W przypadku braku określenia „Okres gwarancji i rękojmi” w formularzu oferty zamawiający przyjmuje, że okres gwarancji i rękojmi przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat (60 miesięcy) od odbioru końcowego.

f)     Zamawiający w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie przyznawać punkty według następujących zasad:

-        Okres gwarancji i rękojmi   5 lat  =  30,00 punktów,

-        Okres gwarancji i rękojmi    6 lat  =  40,00 punktów,

Najkorzystniejsza oferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

13.4.    Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P = C + Og

gdzie:   

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena       

Og - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji  i rękojmi

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

13.5.    Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku;

Zamawiający udostępnia w załączeniu skorygowany załącznik nr 1 do siwz tj. „Formularz ofertowy”;

5)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 37, § 12 „Ogólnych warunków umowy” dodaje się ust. 2 a o brzmieniu:

„2a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020);

6)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 45 i 46 pkt. 22 „Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp”

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przy zachowaniu następujących przesłanek:

1)    zostaną zlecone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego,

2)    zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy robót,

3)    zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót,

4)    zamówienia te będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

5)    zamówienia te nie mogą łącznie przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

---------------------------------

 

Ponadto w dniu 27 kwietnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki do zadania ZS Świlcza,
ZS Bratkowice oraz  PP Bratkowice

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w załączeniu zestawienie w/w stolarki.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-10 15:04:26


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech