22-09-2019r.
godzina 20:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 331488 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.12.2017 :: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1RGI.271.12.2017: Roboty budowlane - „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawo
 
1. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
 
________________________________________
 

sprawa RGI.271.12.2017                                    Świlcza, dn. 08.06.2017 r.

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 26 maja 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518715-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 14 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 05.06.2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

W siwz część I i V punkt 3.7 izolacje ciepłochronne instalacji kolektorów słonecznych o brzmieniu:

Wszystkie rury muszą być zaizolowane. Izolacja rur musi mieć następującą charakterystykę:

      odporna na zmianę temperatury od -30 do 180° w strefie kolektora,

      odporna na promieniowanie ultrafioletowe i warunki atmosferyczne na dachu,

      ciągła i o minimalnej grubości równej grubości rur, o współczynniku λ min. 0.035 W/m2°C,

      na zewnątrz musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem ultrafioletowym i ptakami przez dodatkowe wzmocnienie wykonane z blachy aluminiowej uszczelnionej silikonem. Przewody zaizolować izolacją kauczukową typu Armaflex gr. 30 mm. Na dachu budynku zastosować dodatkowo płaszcz z blachy aluminiowej wg PN-87/h-92741/01 o gr. 0,5 mm.

Parametry izolacji nie spełniają wymaganych warunków technicznych opisanych
w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?

id=WDU20130000926+2014%2401%2401&type=3&isNew=tru).

Te same wymagania są potwierdzone również w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18.09.2015 Poz. 1422.

Prosimy o korektę parametrów izolacji cieplnej do obowiązujących przepisów i zapis o zgodności z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

 

Odpowiedź:

Proszę wycenić izolację o współczynniku λ min. 0.035 W/(m K) i  gr. min. 30 mm. Izolacja powinna spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-06-08 20:55:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech