09-12-2022r.
godzina 14:01
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348823 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGI.7011.2.2017 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGI.7011.2.2017: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”
 

Do pobrania:
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.7011.2.2017/RGI.7011.2.2017_ogloszenie.pdf

_________________________________

 

Znak sprawy RGI.7011.2.2017                                                     Świlcza 4-07-2017r

 

 

Przetarg nieograniczony

 

Zamawiający:    Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności:

 

1)    konstrukcyjno – budowlanej,                                             kol. 6 +7 tabeli

2)    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych                                kol. 4 tabeli

3)    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych                                                            kol. 5 tabeli

 

   I.             Zakres rzeczowy zamówienia:

a)    sprawdzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej,

b)    wnioskowanie o przeprowadzenie zmian w dokumentacji w razie stwierdzenia wad, niedokładności czy konieczności zmiany przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałów,

c)    wprowadzenie, po akceptacji zmiany przez Inwestora, zmian do dokumentacji w uzgodnieniu z nadzorem autorskim,

d)    przyjęcie po odbiorze końcowym od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy i przekazanie Zamawiającemu,

e)    kontrola wykonania robót przez Wykonawcę,

f)    zawiadamianie Inwestora i organów nadzoru budowanego, za pośrednictwem Zamawiającego, o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych podczas realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,

g)    nadzorowanie robót budowlanych pod katem zgodności z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa w tym BHP,

h)    sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót w tym robót zanikających,

i)     sprawdzanie atestów, świadectw jakości, wyników badań określonych w dokumentacji technicznej, certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą, dotyczących wbudowanych materiałów i wyrobów,

j)     kontrola stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych materiałów, wyrobów, sprzętu,

k)    bieżąca kontrola jakości, ilości i wartości wykonywanych robót budowlanych przez sprawdzenie kosztorysów powykonawczych w porównaniu z kosztorysem ofertowym,

l)     uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych próbach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach technicznych,

m)  stwierdzenie aktualnego stanu robót, w razie przerw w pracach budowlanych oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót budowlanych,

n)    poświadczenie udokumentowanych obmiarów i odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu,

o)    sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót,

p)    stwierdzenie wykonania robót,

q)    uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu i przekazania do użytku.

 

  II.        Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena obliczona jako % wartości netto nadzorowanych robót według załączonej tabeli 1 zestawiającej wartości zadań (od 1 do 6).

Cena podana w formularzu ofertowym stanowi całkowite wynagrodzenie pieniężne Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. W przypadku oferenta nie będącego płatnikiem podatku VAT i nie prowadzącego działalności gospodarczej tak wyliczona cena obejmuje wszystkie obciążenia przypadające na Zamawiającego (składki ZUS i podatek dochodowy).

 

   III.        Kryteria oceny ofert – najniższa cena.

 

    IV.        Termin wykonania zamówienia:  do 30.09.2017r. (lub odbioru i rozliczenia robót).

 

      V.        Miejsce i termin składania ofert:

  • Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.07. 2017 r.
  • Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świlczy.

    VI.        Warunki udziału:

Ofertę mogą złożyć podmioty dysponujące osobą zdolną do wykonania Zlecenia.

 

  VII.        Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • formularz ofertowy
  • kopie uprawnień osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru
  • kopię zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu zawodowego dla osoby która będzie pełnić nadzór potwierdzające jej przynależność do Izby.
  • oświadczenie wg wzoru załącznik nr 2.

 

 VIII.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  mgr inż. Helena Nowak

 

    IX.        Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

      X.        Załączniki

-         nr 1 - Wzór oferty

-         nr 2 – Oświadczenie

-        nr 3 – tabela nr 1 – Określenie wartości oferty

 Informację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 20:54:39


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech