12-04-2021r.
godzina 21:25
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.18.2017 :: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1RGI.271.18.2017: Dostawa - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza
 
________________________________________________________________________
 

Ogłoszenie nr 500006356-N-2017 z dnia 31-07-2017 r.

Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556069-N--2017 
Data: 21/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157. 
Adres strony internetowej (url): http://www.swilcza.i-gmina.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza. Zamówienie dotyczy 187 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane parametry dostaw: Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (20 miesięcy) wynosi 3.647.352 w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 1.845.980 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 454.945 kWh; - energia w strefie szczytowej dla grupy C22a: 75.747 kWh; - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a: 164.667 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie B11: 165.216 kWh; - energia w strefie szczyt ranny dla grupy B23: 166.314 kWh; - energia w strefie szczyt popołudniowy dla grupy B23: 105.936 kWh; - energia w strefie reszta doby dla grupy B23: 668.547 kWh; Razem 3.647.352 kWh; Układy pomiarowe dla taryf B11 i B23 są przystosowane do zdalnego odczytu. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. 4. Inne parametry zamówienia: Na dzień ogłoszenia przetargu moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem wynosi 1751 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umów, będących skutkiem niniejszego postępowania. 5. Warunki formalne uruchomienia dostaw: 1) Stan istniejący: Dla wszystkich punktów poboru warunki formalne dostaw energii regulują: – umowa kompleksowa z PGE Obrót dla punktów poboru (Załącznik nr 6 poz. 94, 95, 186 i 187) zawarta na czas nieokreślony, – umowy świadczenia usług dystrybucji energii zawarte z PGE Dystrybucja na czas nieokreślony, – umowy dostawy energii zawarte z „CORRENTE” Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4 z terminem obowiązywania do 30.09.2017 r. – po jej wygaśnięciu staną się obowiązujące wcześniejsze umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony, których okresy wypowiedzenia wynoszą 1 miesiąc za wyjątkiem kilkunastu punktów poboru energii, dla których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Zamawiający podjął działania zmierzające do uściślenia listy tych punktów, lecz z uwagi na trudności z dokładnym jej ustaleniem w dniu ogłoszenia przetargu, a więc podaniem, których punktów dotyczy wydłużony okres wypowiedzenia, dopuszcza rozpoczęcie dostaw dla tych punktów z opóźnieniem, aczkolwiek celem zminimalizowania tego zjawiska skieruje jeszcze w miesiącu wrześniu wypowiedzenie do dotychczasowego dostawcy energii. Złożone przez Zamawiającego wypowiedzenie dotyczyć będzie wyłącznie punktów odbioru z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz tych punktów. 2) Powinności wybranego Wykonawcy Wybrany w przetargu Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem zawartych umów kompleksowych oraz zawarciem osobnych umów na dostawę i przesył energii do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a więc wszelkie powinności wynikające z tej konieczności leżą po stronie Wykonawcy. 3) Dane wyjściowe Na dzień ogłoszenia postępowania poszczególne punkty poboru energii mają nadane jednolite numery PPE. 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza. Zamówienie dotyczy 187 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagane parametry dostaw: Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (20 miesięcy) wynosi 3.647.352 w tym: - energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 1.845.980 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 454.945 kWh; - energia w strefie szczytowej dla grupy C22a: 75.747 kWh; - energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a: 164.667 kWh; - energia rozliczana całodobowo w grupie B11: 165.216 kWh; - energia w strefie szczyt ranny dla grupy B23: 166.314 kWh; - energia w strefie szczyt popołudniowy dla grupy B23: 105.936 kWh; - energia w strefie reszta doby dla grupy B23: 668.547 kWh; Razem 3.647.352 kWh; Układy pomiarowe dla taryf B11 i B23 są przystosowane do zdalnego odczytu. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. 4. Inne parametry zamówienia: Na dzień ogłoszenia przetargu moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem wynosi 1751 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umów, będących skutkiem niniejszego postępowania. 5. Warunki formalne uruchomienia dostaw: 1) Stan istniejący: Dla wszystkich punktów poboru warunki formalne dostaw energii regulują: – umowa kompleksowa z PGE Obrót dla punktów poboru (Załącznik nr 6 poz. 94, 95, 186 i 187) zawarta na czas nieokreślony, – umowy świadczenia usług dystrybucji energii zawarte z PGE Dystrybucja na czas określony do dnia 30.09.2017 r., – umowy dostawy energii zawarte z „CORRENTE” Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4 z terminem obowiązywania do 30.09.2017 r. – po jej wygaśnięciu staną się obowiązujące wcześniejsze umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony, których okresy wypowiedzenia wynoszą 1 miesiąc za wyjątkiem kilkunastu punktów poboru energii, dla których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Zamawiający podjął działania zmierzające do uściślenia listy tych punktów, lecz z uwagi na trudności z dokładnym jej ustaleniem w dniu ogłoszenia przetargu, a więc podaniem, których punktów dotyczy wydłużony okres wypowiedzenia, dopuszcza rozpoczęcie dostaw dla tych punktów z opóźnieniem, aczkolwiek celem zminimalizowania tego zjawiska skieruje jeszcze w miesiącu wrześniu wypowiedzenie do dotychczasowego dostawcy energii. Złożone przez Zamawiającego wypowiedzenie dotyczyć będzie wyłącznie punktów odbioru z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz tych punktów. 2) Powinności wybranego Wykonawcy Wybrany w przetargu Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem zawartych umów kompleksowych oraz zawarciem osobnych umów na dostawę i przesył energii do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a więc wszelkie powinności wynikające z tej konieczności leżą po stronie Wykonawcy. 3) Dane wyjściowe Na dzień ogłoszenia postępowania poszczególne punkty poboru energii mają nadane jednolite numery PPE. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 9) 
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w postępowaniu Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. Działanie zostanie uznane za niezwłoczne, jeśli w terminie 14 dni od przekazania powiadomienia o wyborze Wykonawcy, tożsamego z gotowością Zamawiającego do wystawienia stosownego pełnomocnictwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię pokwitowania złożenia u OSD wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (nie dotyczy to tych przypadków, w których wypowiedzenie już zostało złożone przez Zamawiającego). Każdy inny przypadek przedłużania złożenia wypowiedzenia umów kompleksowych będzie rozumiany jako uchylanie się od realizacji umowy. W takim przypadku wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę ulegnie zatrzymaniu, a Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP dokona wyboru kolejnego Wykonawcy według kolejności przydzielonych ocen punktowych, bez konieczności rozgrywania odrębnego postępowania. 
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w postępowaniu Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. Działanie zostanie uznane za niezwłoczne, jeśli w terminie 14 dni od przekazania powiadomienia o wyborze Wykonawcy, tożsamego z gotowością Zamawiającego do wystawienia stosownego pełnomocnictwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię pokwitowania złożenia u OSD wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (nie dotyczy to tych przypadków, w których wypowiedzenie już zostało złożone przez Zamawiającego). Każdy inny przypadek przedłużania złożenia wypowiedzenia umów kompleksowych będzie rozumiany jako uchylanie się od realizacji umowy. 

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-31 15:35:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech