11-07-2020r.
godzina 00:36
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337313 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.17.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.17.2017: Roboty budowlane - Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I
 
__________________________________________________________________

 

RGI.271.17.2017                                                            Świlcza, dn. 03.08.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548926-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 10.15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1.  Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Robót Ziemno – Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa

Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska, Pogwizdów 530

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1

Zakład Robót Ziemno – Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa

Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska,
Pogwizdów 530

 

1 113 701,78 zł

6 lat

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1

Zakład Robót Ziemno – Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa

Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska,
Pogwizdów 530

1 113 701,78 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1

Zakład Robót Ziemno – Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa

Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska,
Pogwizdów 530

1 113 701,78 zł

 1 113 701,78

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

1 113 701,78

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1

Zakład Robót Ziemno – Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa

Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska,
Pogwizdów 530

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez Zakład Robót Ziemno – Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa Marek, Andrzej i Halina Lech jest jedyną ofertą złożoną dla tego zamówienia. Oferta ta została złożona w terminie. Oferta nie podlega odrzuceniu. W związku z tym, że jest to jedyna oferta złożona dla tego zamówienia, oferta ta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.                                                      

zatwierdził:

Zastępca Wójta Gminy Świlcza

mgr inż. Sławomir StykaInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-03 14:03:51


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech