02-12-2023r.
godzina 02:24
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RRG.7013.21.2017_2 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.7013.21.2017: Roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”
 

Do pobrania:
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RRG.7013.21.2017_2/Specyfikacje.zip

_________________________________

 

Znak sprawy: RRG.7013.21.2017                            Świlcza, dn. 08.09.2017 r.

 

Przetarg nieograniczony na zadanie o wartości poniżej 30 tys. €.

 

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”

 

 I.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.    Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w zakresie objętym projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji pozwolenia na budowę AB.6740.4.106.2017 z dnia 20-06-2017r.

2.    Szczegółowy zakres i warunki realizacji określają załączone projekt budowlany, przedmiar robót oraz geotechniczne warunki posadowienia dla zadania j.w.

  II.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 

1.      sporządzenie, przed podpisaniem umowy, harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy,

2.      obsługa geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót inwentaryzacja powykonawcza, łącznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz szkice pomiarowe,

3.      ustanowienie kierownika budowy,

4.      zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących,

5.      sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego,

6.      sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.      na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,

8.      uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

9.      uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

10.   doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót,

11.   przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy z zasilaniem w wodę, energię, kanalizację,

12.   ustawienie niezbędnych, wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa budowlanego i drogowego, rusztowań, umocnień, pomostów, zadaszeń stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp.,

13.   ubezpieczenie budowy,

14.   przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy.

 

III.  Termin realizacji zamówienia: do 22-12-2017 roku.

 IV.  Kryterium oceny ofert:

·         cena (100%)

V.  Przygotowanie oferty:

ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu Oferty w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza: 36-072 Świlcza 168 – pok. nr 22 - sekretariat na II piętrze, do dnia 18-09-2017r. do godz. 1000

w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach
w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”.

 VI.  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Helena Nowak, Ewa Dziedzic, Tomasz Michalski tel. 17 86-70-134, 17 86-70-135, 17 86-70-139.

W załączeniu:

·       formularz do sporządzenia oferty,

·       Projekt Budowlany dla zadania j.w. (plik pdf),

·       geotechniczne warunki posadowienia dla zadania j.w. (plik pdf),

·       przedmiary robót dla zadania j.w. (plik pdf),

·       kserokopia pozwolenia na budowę (plik pdf).

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech