04-08-2020r.
godzina 13:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
Rozeznanie cenowe
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337816 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGP-KG.042.2.2016.3 :: Rozeznanie cenoweRGP-KG.042.2.2016/3: Usługi - „Wykonanie badania jakości wykonania inwestycji - Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”
 

 

Znak sprawy RGP-KG.042.2.2016/3                             Świlcza, 24-10-2017r.

 

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

1.  Zamawiający: Gmina Świlcza, 

Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie,

tel. (017) 86-70-100, (017) 86-70-133, faks (017) 86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@interetele.pl

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

2.  Przedmiotem zamówienia jest:

 „Wykonanie badania jakości wykonania inwestycji - Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”  dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr  III  „Czysta energia” Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania jakości wykonania modernizacji energetycznej w każdym budynku objętym projektem: tj. :

1.    Zespół Szkół w Bratkowicach

2.    Szkoła nr 2 w Bratkowicach

3.    Szkoła Podstawowa w Mrowli

4.    Zespół Szkół w Dąbrowie

5.    Przedszkole w Bratkowicach

6.    Zespół Szkół w Świlczy

 

W skład zakresu badania wejdzie:

1.    Badanie termowizyjne ciągłości warstw izolacji termicznej budynków – które  powinno być wykonane zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków – jakościowe definicje wad cieplnych
w obudowie budynku – metoda podczerwieni”

2.    Badanie powietrznej szczelności budynku –  które powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13829 „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”

3.    Audyt powykonawczy - w których dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej. Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii budynku przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie wykonanej modernizacji, w tym badań wymienionych w lit. a-b. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywana do opracowania audytów energetycznych Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 nr 962).

Dokumentację należy sporządzić:

- w formie papierowej w 3 egz.,

- w formie elektronicznej np. w PDF.

4.  Termin realizacji:

do 15.12.2017r.

5.  Kryteria oceny ofert :

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących 
kryteriów:

Najniższa cena 100 %

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

6.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać do dnia 02.11.2017 r.  do godz. 10.30  w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

Oferty należy składać na dołączonym formularzu.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.  Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby oferowana kwota najtańszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

8.  Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne po protokolarnym odbiorze, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur/rachunków.

9.  Osoba upoważniona do kontaktu:

·              sprawy merytoryczne

           Helena Nowak: (17) 86-70-134, Edyta Goclon tel. (17) 86-70-139Informację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 12:53:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech