29-02-2020r.
godzina 07:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
Specyfikacje
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334644 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGP.7021.26.2017 :: SpecyfikacjeRGP.7021.26.2017: Usługi - Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne)
 

Do pobrania:
 

1. Specyfikacje


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGP.7021.26.2017/Specyfikacje.zip  

___________________________________________________________

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Świlcza. 36-072 Świlcza 168

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne) – zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2013r  poz. 1409
z póź. zm.) polegających

®      na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

®      estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

®      kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

1.        Zakres rzeczowy

Przeglądami objęte będą następujące budynki o pow. zabudowy:

a)     Świlcza

·            Szkoła Podstawowa                                      1 687,4 m2

·            Szkoła Podstawowa – hala sportowa                1 283,0 m2

·            Przedszkole                                                   665,0 m2

·            Dom Strażaka – GCK                                       372,0 m2

·            Pawilon Sportowy                                            214,9 m2

·            Budynek Urzędu Gminy                                    288,8 m2

·            Budynek Urzędu Gminy II                                 267,7 m2

·            Oczyszczalnia

- budynek socjalny                                          274,8 m2

- przepompownia                                              94,1 m2

- magazyn                                                     168,8 m2

·            Stacja Uzdatniania Wody                                  375,8 m2

b)     Woliczka

·            Dom Ludowy                                                  211,6 m2

·            Pawilon Sportowy                                            221,5 m2

·            Środowiskowy Dom Samopomocy                      477,9 m2

c)     Trzciana

·            Szkoła Podstawowa                                      1 636,2 m2

·            Regionalne Muzeum Etnograficzne                      171,5 m2

·            Przedszkole / Żłobek                                       603,7 m2

·            Dom Strażaka                                                286,2 m2

·            Gminne Centrum Kultury                                  794,0 m2

·            Dom socjalny I                                               105,7 m2

·            Dom socjalny II                                                60,4 m2

·            Dom socjalny III

d)     Dąbrowa

·            Zespół Szkół                                                  840,4 m2

·            Dom Ludowy – GCK                                         401,1 m2

·            Pawilon Sportowy                                            248,3 m2

·            Stacja Uzdatniania Wody                                  244,6 m2

e)     Bratkowice

·            Szkoła Podstawowa nr. 1                               1 456,6 m2

·            Szkoła Podstawowa nr. 2                                  641,5 m2

·            Szkoła Podstawowa nr. 3                                  427,4 m2

·            Przedszkole                                                   667,4 m2

·            Dom Ludowy – GCK                                         252,1 m2

·            Dom Strażaka                                                648,3 m2

·            Pawilon Sportowy – GCK                                  402,0 m2

·            Kioskoprzystanek                                            103,0 m2

·            Plac Targowy                                                   49,7 m2

·            Stacja Uzdatniania Wody                                  496,2 m2

f)      Mrowla

·            Szkoła Podstawowa                                         720,0 m2

·            Dom Strażaka                                                538,5 m2

·            Pawilon Sportowy                                            214,2 m2

g)     Rudna Wielka

·            Zespół Szkół                                                1 152,1 m2

·            Boisko Orlik                                                   141,4 m2

·            Dom Ludowy                                                 225,1 m2

·            Dom Strażaka                                                339,3 m2

h)     Błędowa Zgłobieńska

·            Szkoła Podstawowa                                         742,0 m2

·            Dom Ludowy                                                  320,6 m2

·            Dom Strażaka                                                118,1 m2

 

 

2.        Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.     Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2013r  poz. 1409 z póź. zm.) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu powinien obejmować stan techniczny:

a.    zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów

b.    urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku

c.    elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich

d.    pokryć dachowych

e.    instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

f.     urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

g.    elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki
z budynku

h.    przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku

i.      sporządzenie odpowiednich protokołów

 

2.2.    Przegląd instalacji gazowej (zgodnie z PN-M-34507:2002) powinien obejmować:

a.    przegląd, doszczelnienie oraz próbę szczelności instalacji gazowej w budynkach z gazem przewodowym

b.    sporządzenie odpowiednich protokołów

 

2.3.    Przegląd przewodów kominowych (zgodnie z PN-89/B-10425[9]) – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy) powinien obejmować :

a.    badanie drożności kanałów kominowych

b.    ustalenie prawidłowości podłączeń kominowych

c.    pomiar ciągu kominowego

d.    sporządzenie odpowiednich protokołów

e.    czyszczenie kanałów kominowych dymowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości

f.     czyszczenie kanałów spalinowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości

g.    czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Roboty dodatkowe :

a.    sporządzenie szkicu inwentaryzacyjnego kontrolowanych przewodów

2.4.     Przegląd instalacji elektrycznej i pionurochronnej (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2013r  poz. 1409 z póź. zm.) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

2.5.    Podział na części

Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane
w punktach 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Szczegółowy zakres obiektów, które podlegają przeglądowi w zakresie poszczególnych części określa tabela nr 1. Ofertę, wg. wzoru załączonego z tabelą stanowiącą załącznik, na każdą część należy składać w oddzielnej kopercie z opisem, której części dotyczy.

 

3.        Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

·            należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

·             na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: ”Oferta cenowa na wykonanie przeglądów rocznych budowlanych, gazowych, kominiarskich lub elektrycznych – dotyczy części.”

·            ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie

·            ma obejmować całość zamówienia dla poszczególnych części zamówienia

 

4.        Wymagany termin realizacji umowy: do 31.12.2017r.

 

5.        Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

 

Ceną, w przypadku części 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4, jest suma za poszczególne obiekty.

Jeżeli oferent składa ofertę na kilka części musi składać ofertę na każdą część w oddzielnej kopercie.

 

6.        Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:

6.1.    formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru z załącznikiem

6.2.    oświadczenie Wnioskodawcy, że spełnia następujące warunki:

a.     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c.      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

7.        Opis sposobu obliczenia ceny w składanej oferty cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć:

a.     wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia

b.     obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymaganiom
i o najniższej cenie.

 

8.        Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16.11.2017r do godz.1000
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 pok. 22 (sekretariat).

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

9.        Miejsce i termin otwarcia ofert cenowych:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 16.11.2017r
o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego.

 

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

·            Pani Helena Nowak

·            Pani Ewa Dziedzic

·            Pan Tomasz Michalski

tel. 17-86-70-134, 17-86-70-135, 17-86-70-135

 

11.     Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany Zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

 

12.     W załączeniu:

 

1.     Wykaz budynków administrowanych przez Gminę z określeniem zakresu przeglądów dla poszczególnych części.

2.     Wzór druku dla oferty cenowej.

3.     Protokoły z roku ubiegłego do wglądu w Urzędzie Gminy.

 

 

Świlcza, dn. 30.10.2017r. Informację wytworzył(a): Tomasz Michalski
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-10-30 16:27:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech