12-04-2021r.
godzina 21:44
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342520 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.20.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.20.2017: Dostawy - Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”
 
__________________________________________________________________

 

sprawa RGI.271.20.2017                                     Świlcza, dn. 03.11.2017 r.

                                                           

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 209 000,00 EURO, nazwa zadania:

Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 23 sierpnia 2017 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 333865-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03 października 2017 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o.

35-326 Rzeszów, ul. Zaciszna 44

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Warunki serwisu

Gwarancja

Skrócenie terminów usuwania błędów Krytycznych i Istotnych (Czas Naprawy) w stosunku do wymaganych w SIWZ

1

Biuro Usług Komputerowych

Softres Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 44

35-326 Rzeszów

 

1 028 384,55 zł

60 miesięcy

8 godzin

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

Cena

Warunki serwisu

I

II

III

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

Liczba pkt
w kryterium  -
Skrócenie terminów usuwania błędów Krytycznych i Istotnych (Czas Naprawy) w stosunku do wymaganych w SIWZ

1

Biuro Usług Komputerowych

Softres Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 44

35-326 Rzeszów

1 028 384,55 zł /

60,00 pkt

60 miesięcy /

24,00 pkt

8 godzin /

16,00 pkt

 

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60% 

Cn

C = -------------------- x 60 pkt

Cb

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1

Biuro Usług Komputerowych

Softres Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 44

35-326 Rzeszów

1 028 384,55 zł

 1 028 384,55

--------------------- x 60 pkt =  60,00 pkt
1 028 384,55

 

b)    Kryterium: warunki serwisu 40%

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Warunki serwisu

Punktacja w kryterium

„Warunki serwisu”

Gwarancja -

każdy dodatkowy miesiąc udzielonej gwarancji =  1 pkt

Skrócenie terminów usuwania błędów Krytycznych i Istotnych (Czas Naprawy) w stosunku do wymaganych w SIWZ -

każda godzina skrócenia
= 2 pkt

1

Biuro Usług Komputerowych

Softres Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 44

35-326 Rzeszów

60 miesięcy /

24,00 pkt

8 godzin /

16,00 pkt

 

40,00 pkt

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o., ul. Zaciszna 44, 35-326 Rzeszów jest jedyną ofertą złożoną dla tego zamówienia. Oferta ta została złożona w terminie. Oferta nie podlega odrzuceniu. W związku z tym, że jest to jedyna oferta złożona dla tego zamówienia, oferta ta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 14:05:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech