06-12-2019r.
godzina 23:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333033 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.25.2017 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGI.271.25.2017: Dostawy - Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”
 

Ogłoszone na: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:458745-2017:TEXT:PL:HTML
 
Ogłoszenie do pobrania:  http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.25.2017/RGI.271.13.2017_2017-OJS221-458745-pl.pdf

__________________________________________________________________

17/11/2017    S221    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Świlcza: Usługi wdrażania oprogramowania

2017/S 221-458745

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polska
Tel.: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.swilcza.i-gmina.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.swilcza.i-gmina.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”.

Numer referencyjny: RGI.271.25.2017

II.1.2)Główny kod CPV

72263000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000

48612000

72265000

80511000

80533100

30213300

48900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Świlcza.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”, której zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:

1) dostawę 120 szt. zestawów komputerowych i 12 szt. urządzeń mobilnych,

2) dostawę oprogramowania (15 licencji na system elektronicznego dziennika, 15 licencji na oprogramowanie integracyjnej szyny danych ESB, 15 licencji na oprogramowanie portalu e-usług, dostawa oprogramowania dziedzinowego do obsługi Centrum Usług Wspólnych),

a) wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług),

b) wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB i portalu e-usług),

c) wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na sprzęt / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na oprogramowanie dedykowane / Waga: 20 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/03/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5

pkt 1) i 8) ustawy.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofertoświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,

że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie,o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art.59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem lub JEDZ – wg załącz. 4 do SIWZ.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji

z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącz. 5 do SIWZ

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobecnichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych tych podmiotów.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa wpkt.8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku,w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.2. sytuacji ekonom. lub finansowej

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż

300 000 PLN

Ciąg dalszy zmian w umowie z Sekcji III.2.2):

2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy związanych z wadami oprogramowania lub wadami dokumentacji oprogramowania objętego pracami integracyjnymi planowanymi w ramach Zamówienia mającymi wpływ na realizację Umowy Zamawiający dopuszcza wydłużenia terminu realizacji Umowy o czasu sunięcia tych wad

3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług(ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.

4. Strony postanawiają, że w przypadku zmian:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.swilcza.i-gmina.pl

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z Sekcji VI. 3):

b) pkt 8.7.2 b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ powyżej,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.10 SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.12 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzczypos. Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.7.2 lit.a SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, niewydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.11 SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.13 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.14 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozd 8 SIWZw formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych

przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne

8.16 Dokumenty sporządzone w j. obcym muszą być złożone wraz

z tłumaczeniami na j. polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w j. obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na j. polski.

12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Szczegółowe inf. dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozd 6-10 SIWZ

Termin2 m-cy miesięcy określ w Sekcji IV.2.6) to 60 dni.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1)Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże,

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego

o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie licencji, które obejmowało co najmniej: dostawę licencji szyny danych ESB, dostawę licencji portalu e-usług z interfejsami API i modułem e-płatności, dostawę licencji e-dziennika z interfejsami API i modułem modułem e-płatności na łączną kwotę co najmniej 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

Uwaga:

— Wykonawca składający ofertę może wykazać spełnienie warunku wykazując jedno zamówienie spełniające łącznie wymogi wskazane w pkt a i b. Wykonawca może także wykazać spełnienie warunku wykazując dwa zamówienia obejmujące odrębnie wymogi wskazane w pkt a i b.

— Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

2)dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą:

a) min. 1 osoba do roli Kierownika Projektu, która posiada min. 5 letnie doświadczenie potwierdzone udziałem na stanowisku Kierownika Projektu w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),

b) min. 1 osoba, do roli Architekta Systemu IT, która posiada min 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych potwierdzone udziałem na stanowisku Architekta Systemu IT w min. 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych),

c) min. 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, która posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania systemem informatycznym potwierdzone udziałem na stanowisku Administratora Technicznego w min. 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych),

d) min. 3 osoby z przewidziane do roli programisty w tym min. 1 osoba z certyfikowanym szkoleniem z zakresu platformy aplikacji mobilnych,

e) zespół szkoleniowy co najmniej 3 osoby prowadzące szkolenia, które posiadają min. 5 letni staż pracy jako szkoleniowiec z zakresu IT oraz doświadczenie w zespole projektowym wdrażającym system e-dziennika.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dalszy ciąg z sekcji III.1.3)

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ:

A) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 6 do SIWZ,

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ.

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania,

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie ..

Dalsze wymagane dokum.wskaz.w sekcji VI.3) „Inf. dodatkowe”.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr nr 2 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w szczególności na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 9 projektu umowy:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Pzp.

2. W szczególności stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego dopuszczasię zmianę terminu wykonania Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian;

Uwaga: dalszy opis zmian w umowie w sekcji III.1.2) w części „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/12/2017

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 27/12/2017

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Urząd Gminy Świlcza

36-072 Świlcza 168

pok. nr 3 – sala posiedzeń na parterze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z sekcji III 1.3) z cześci „Minimalny poziom .”

w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał Nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał Nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie

z wzorem stanowiącym z Zał nr 8 do SIWZ;

8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy

wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) dwa dyski przenośne, w tym jeden zapasowy, na których przekaże zainstalowane systemy na które składają się oferowane rozwiązania w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wraz z przykładowymi danymi dostarczonymi przez Wykonawcę. Technologia wirtualizacji musi umożliwić skorzystanie z narzędzia umożliwiającego przeprowadzeni badania próbki przez Zamawiającego z wykorzystaniem technologii VirtualBox w wersji co najmniej 5.x. Zakres zainstalowanych przez Wykonawcę na dyskach systemów operacyjnych oraz oprogramowania wraz z przykładowymi danymi – Załączniku Nr 9 do SIWZ,

b) wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzający osiągnięcie przez procesor wymaganej ilości punktów, określonej w pkt. 1, wiersz 3 tabeli – Załącznik Nr 1 do SIWZ,

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty,

o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia,o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji III.1. 2) w części „Minimalny poziom ..”.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.1.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/11/2017Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 13:55:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech