12-04-2021r.
godzina 20:49
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.24.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.24.2017: Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej
 
__________________________________________________________________

 

sprawa RGI.271.24.2017                                                            Świlcza, dn. 24.11.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 06 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611960-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 10.45.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Jako najkorzystniejsze wybrać oferty złożone przez:

dla części nr 1

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Robót Ziemno–Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa  
Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska, Pogwizdów 530

 

dla części nr 2, 3, 4 i 5

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Handel Usługi Budownictwo Cynar Piotr

adres: 36-130 Raniżów, Pogwizdów Stary 51

dla część nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Eksploatacja Kruszywa Roboty Ziemne Andrzej Pacia

adres: 36-072 Świlcza 492

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1 kurs samochodu
o ładowności 20t

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

1.

Eksploatacja Kruszywa Roboty Ziemne Andrzej Pacia

adres: 36-072 Świlcza 492

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.

Zakład Robót Ziemno–Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa  Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska, Pogwizdów 530

147,60 zł

xxx

xxx

xxx

xxx

3.

Firma Usługowo – Handlowa ARKAN Wojciech Ząbczyk

adres: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 521

275,52 zł

275,52 zł

275,52 zł

275,52 zł

275,52 zł

4.

Roboty Drogowe „ZIBI” Zbigniew Pastuła

adres: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 53

301,35 zł

301,35 zł

301,35 zł

301,35 zł

301,35 zł

5.

Handel Usługi Budownictwo Cynar Piotr

adres: 36-130 Raniżów, Pogwizdów Stary 51

xxx

147,60 zł

147,60 zł

147,60 zł

147,60 zł

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1 kurs samochodu
o ładowności 20t

Część 6

Cześć 7

Część 8

Część 9

Część 10

Część 11

1.

Eksploatacja Kruszywa Roboty Ziemne Andrzej Pacia

adres: 36-072 Świlcza 492

147,60 zł

147,60 zł

147,60 zł

147,60 zł

147,60 zł

147,60 zł

2.

Zakład Robót Ziemno–Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa  Marek, Andrzej i Halina Lech

adres: 37-126 Medynia Głogowska, Pogwizdów 530

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

3.

Firma Usługowo – Handlowa ARKAN Wojciech Ząbczyk

adres: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 521

275,52 zł

275,52 zł

275,52 zł

275,52 zł

275,52 zł

275,52 zł

4.

Roboty Drogowe „ZIBI” Zbigniew Pastuła

adres: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 53

301,35 zł

301,35 zł

301,35 zł

301,35 zł

301,35 zł

301,35 zł

5.

Handel Usługi Budownictwo Cynar Piotr

adres: 36-130 Raniżów, Pogwizdów Stary 51

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Suma punktów

2

                                  147,60

                              ------------------- x 100 %

                                  147,60

 

100,00 pkt

3

                                 147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

odrzucona

xxx

 

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Suma punktów

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

5

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Suma punktów

3

                                  

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

5

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 4

Suma punktów

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

5

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 5

Suma punktów

3

                                  

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

5

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 6

Suma punktów

1

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 6

Suma punktów

1

                                 147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 7

Suma punktów

1

                                 147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

3

                                  

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 8

Suma punktów

1

                                 147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 9

Suma punktów

1

                                 147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

 

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 10

Suma punktów

1

                                 147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 11

Suma punktów

1

                                 147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 147,60

100,00 pkt

3

                                 

                                147,60

                              ------------------- x 100 %

                                 275,52

53,57 pkt

4

                                odrzucona

xxx

Uzasadnienie:

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1 - 11. Są to oferty, które uzyskały  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Ceny z wybranych ofert nie przewyższają kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tych zamówień.

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 15:13:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech