12-04-2021r.
godzina 21:34
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.26.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.26.2017: Dostawa wraz z montażem terenowych urządzeń sportowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (...)
 
__________________________________________________________________

 

sprawa RGI.271.26.2017                                     Świlcza, dn. 29.11.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem terenowych urządzeń sportowych do Szkoły Podstawowej nr 2  w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa  stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół w Bratkowicach oraz Zespole Szkół w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614977-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  22 listopada 2017 r. o godz. 10.15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS Sp. z o.o.

adres: 36-002 Jasionka, Stobierna 9

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady

1.

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

adres: 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/9

161 130,00 zł

36 miesięcy

2.

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS Sp. z o.o.

adres: 36-002 Jasionka, Stobierna 9

141 450,00 zł

36 miesięcy

3.

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96

188 805,00 zł

36 miesięcy

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

148 461,00 zł

36 miesięcy

 

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

adres: 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/9

161 130,00 zł /

52,68 pkt

36 miesięcy /

40,00 pkt

92,68 pkt

2

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS Sp. z o.o.

adres: 36-002 Jasionka, Stobierna 9

141 450,00 zł /

60,00 pkt

36 miesięcy /

40,00 pkt

100,00 pkt

3

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96

    188 805,00 zł /

44,96 pkt

36 miesięcy/

40,00 pkt

84,96 pkt

4

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

148 461,00 zł /

57,17 pkt

36 miesięcy /

40,00 pkt

97,17 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru
Sp. z o.o.

adres: 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/9

161 130,00 zł

 141 450,00

----------------- x 60% x 100 =  52,68  pkt

161 130,00

2

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS Sp. z o.o.

adres: 36-002 Jasionka, Stobierna

141 450,00 zł

141 450,00

---------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

141 450,00

 

3

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96

188 805,00 zł

141 450,00

---------------- x 60% x 100 =   44,96 pkt

188 805,00

4

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

148 461,00 zł

141 450,00

---------------- x 60% x 100 =   57,17 pkt

148 461,00

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji
i rękojmi za wady

 12 m-cy = 0 pkt

18 m-cy = 10 pkt

24 m-cy = 20 pkt

30 m-cy = 30 pkt

36 m-cy = 40 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji i rękojmi za wady”

1

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru
Sp. z o.o.

adres: 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/9

36 miesięcy

36 miesięcy  = 40,00 pkt

2

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS Sp. z o.o.

adres: 36-002 Jasionka, Stobierna 9

36 miesięcy

36 miesięcy  = 40,00 pkt

3

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96

36 miesięcy

36 miesięcy  = 40,00 pkt

4

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

36 miesięcy

36 miesięcy  = 40,00 pkt

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez Firmę Produkcyjno – Usługowo – Handlową MARPIS Sp.
z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia
i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. z późn. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

                                                 

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-29 17:44:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech