12-04-2021r.
godzina 21:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.20.2017 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRGI.271.20.2017: Dostawy - Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”
 

Ogłoszone na: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481341-2017:TEXT:PL:HTML
 
Ogłoszenie do pobrania:  http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.20.2017/2017-OJS231-481341-pl.pdf  

__________________________________________________________________

01/12/2017    S231    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

 

Polska-Świlcza: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2017/S 231-481341

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polska
Tel.: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.swilcza.i-gmina.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”.

Numer referencyjny: RGI.271.20.2017

II.1.2)Główny kod CPV

48000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie

oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu

„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 836 085.00 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30233000

32413100

30213300

30231300

48422000

48442000

48600000

72000000

72211000

72263000

72253200

48820000

48900000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Świlcza.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”, której zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:

1) Zasilacz awaryjny 10 kV – modularny – 1 szt.,

2) Zasilanie – dostosowanie serwerowni – 1 szt.,

3) Firewall typ I – 1 szt.,

4) Centralny systemem logów – 1 szt.,

5) Przełącznik typ I – 2 szt.,

6) Komputer wraz z oprogramowaniem – 5 szt.,

7) Serwer pod wirtualizacje – 2 szt.,

8) Serwer do backupu – 1 szt.,

9) Macierz dyskowa – 1 szt.

10) Oprogramowanie dziedzinowe – 1 szt., w tym:

a) baza danych – 25 licencji,

b) moduł VAT (licencja OPEN) – 1,

c) moduł Sprawozdawczość (licencja OPEN)- 1,

d) moduł uwierzytelnienia (licencja OPEN) – 1,

e) moduł komunikacyjny (licencja OPEN) – 1,

f) moduł e-należności (licencja OPEN) – 1,

g) moduł planowania budżetu (licencja OPEN) – 1,

h) instalacja i konfiguracja – 1,

i) migracja danych – 1,

j) asysta stanowiskowa dla pracowników urzędu celem uzyskania wiedzy merytorycznej z zakresu działania,obsługi i zarządzania usługami publicznymi na systemie dziedzinowym – 30 godzin,

11) Szyna danych – 1 szt.,

12) Broker – 1 szt.,

13) Aplikacja mobilna – 1 szt.,

14) Portal eBOM – 1 szt.,

15) System operacyjny – 3 szt.,

16) Oprogramowanie backup i archiwizacji danych – 1 szt.,

17) Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt.,

18) Asystę stanowiskową,

19) Instalację i konfigurację sprzętu.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 40

Cena - Waga: 60 %

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

21/11/2017

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 44
Rzeszów
35-326
Polska
E-mail: biuro@softres.pl
Kod NUTS: PL823

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 841 101.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 836 085.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim

Wartość bez VAT: 452 135.00 PLN

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zasilacz awaryjny 10 kV – modularny, zasilanie – dostosowanie serwerowni, Firewall typ I, centralny systemem logów, przełącznik typ I, komputery wraz z oprogramowaniem, serwer pod wirtualizacje, serwer do backupu, macierz dyskowa, szyna danych, System operacyjny, Oprogramowanie backup i archiwizacji danych, oprogramowanie do wirtualizacji, asysta stanowiskowa, instalacja i konfiguracja.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/11/2017

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 09:37:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech