12-04-2021r.
godzina 22:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342521 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.30.2017 :: Informacja o unieważnieniu postępowaniaRGI.271.30.2017: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza
 
__________________________________________________________________


sprawa RGI.271.30.2017                                   Świlcza, dn. 07.12.2017 r.

                                                           

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty usługi, nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 620943-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04 grudnia 2017 r. o godz. 10:30.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nie dotyczy.

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto za miesięczny okres wykonywania usługi

Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej

1.

Konsorcjum Firm:

FBSerwis SA – Lider, adres: 01-040 Warszawa.
ul. Stawki 40

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. – Partner, adres:  33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

133 463,46 zł

Tak

2.

Zakład Komunalny Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7

129 493,35 zł

Tak

3.

P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o.

Zaremba Wojciech

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

109 890,00 zł

Tak

4.

DEZAKO Sp. z o.o.

adres: 39-200 Dębica, ul. Kościuszki 30

123 000,00 zł

Tak

Punktacja ofert:

Nie dotyczy.

 

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy.

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 23 listopada 2017 r. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 04 grudnia  2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  tego zamówienia, w wysokości 808 000,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono łącznie 4 oferty (Wykonawcy: Konsorcjum Firm: FBSerwis SA – Lider, FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. – Partner, Zakład Komunalny Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o., DEZAKO Sp. z o.o.). Oferta  Wykonawcy P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą. Cena z najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: cena za 1 miesiąc świadczenia usługi 109 890,00 zł brutto x 12 miesięcy = 1 318 680,00 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

Mając na uwadze fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (1 318 680,00 zł brutto)  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (808 000,00 zł brutto) oraz wobec braku możliwości  zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-07 15:18:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech