12-04-2021r.
godzina 22:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342521 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.27.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.27.2017: Roboty budowlane - Gminne Centrum Sportu w Trzcianie: - wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki siatkowej, trybun, montaż wiaty gospodarczej – I część, - wykonanie oświetlenia – II część
 
__________________________________________________________________

 

RGI.271.27.2017                                             Świlcza, dn. 08.12.2017 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminne Centrum Sportu w Trzcianie:

     wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki siatkowej, trybun, montaż wiaty gospodarczej – I część;

     wykonanie oświetlenia – II część

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618459-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04 grudnia 2017 r. o godz. 10.15.

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Część 1:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

AND-BUD Sp. z o.o.

adres: 27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert dla części 1:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

312 530,06 zł

6 lat

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

312 530,06 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

312 530,06 zł

 312 530,06

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

312 530,06

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez AND-BUD Sp. z o.o. jest jedyną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Oferta ta nie podlega odrzuceniu. W związku z tym, że jest to jedyna oferta złożona dla tej części zamówienia, oferta ta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

Część 2:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

AND-BUD Sp. z o.o.

adres: 27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Zestawienie ofert dla części 2:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

2.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

69 109,53 zł

6 lat

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

2.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

69 109,53 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

2.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

69 109,53 zł

 69 109,53

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

 69 109,53

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

2.

AND-BUD Sp. z o.o.

27-650 Samborzec, Andruszkowice 112

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez AND-BUD Sp. z o.o. jest jedyną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Oferta ta nie podlega odrzuceniu. W związku z tym, że jest to jedyna oferta złożona dla tej części zamówienia, oferta ta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.                                            

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 10:53:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech