05-07-2020r.
godzina 07:09
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie do treści SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Modyfikacja treści siwz nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
Modyfikacja treści siwz nr 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4
Modyfikacja treści siwz nr 4
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337171 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.29.2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 3RGI.271.29.2017: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
 
 

1. Modyfikacja treści SIWZ nr 3

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.29.2017/RGI.271.29.2017_mod_03.pdf

________________________________________

 

sprawa RGI.271.29.2017                              Świlcza, dn. 08.12.2017 r.

 

 

Modyfikacja treści siwz nr 3

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 619602-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 21 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

1.    Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 18, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”, ppkt 10.3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.29.2017

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego
w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie  jako z
achowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Nie otwierać przed dniem 11 grudnia 2017 r. do godz. 10.30

 

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą  lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

Ø  nowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.29.2017

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego
w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie  jako z
achowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2017 r. do godz. 10.30

 

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą  lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert; 

2)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 20, pkt 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 11.1. i 11.5.:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                  Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.

                  Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 10.30.

Ø  nowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                  Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.

                  Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10.30.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wpłynęły kolejne zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które niezwłocznie zostaną udzielone odpowiedzi.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 11:25:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech