15-07-2020r.
godzina 04:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie do treści SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Modyfikacja treści siwz nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
Modyfikacja treści siwz nr 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4
Modyfikacja treści siwz nr 4
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337420 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.29.2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 4RGI.271.29.2017: Roboty budowlane - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
 

1. Modyfikacja treści SIWZ nr 4

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.29.2017/RGI.271.29.2017_mod_04.pdf

________________________________________

 

sprawa RGI.271.29.2017                                       Świlcza, dn. 19.12.2017 r.

 

 

Modyfikacja treści siwz nr 4

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 619602-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 12 stycznia 2018 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 18, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert”, ppkt 10.3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.29.2017

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego
w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie  jako z
achowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2017 r. do godz. 10.30

 

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą  lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

Ø  nowe brzmienie:

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.29.2017

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego
w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie  jako z
achowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Nie otwierać przed dniem 12 stycznia 2018 r. do godz. 10.30

 

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą  lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert; 

2)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 20, pkt 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, ppkt 11.1. i 11.5.:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                  Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.

                  Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10.30.

Ø  nowe brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

  w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

                  Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 10.00.

                  Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

   11.5.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 10.30.

 

3)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 8, pkt 4 „Termin wykonania zamówienia”:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2018 r.

Ø  nowe brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r.

4)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 25, pkt 16 „Ogólne warunki umowy”  § 3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

 

Ø  nowe brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2018 r.

 

5)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 26, pkt 16 „Ogólne warunki umowy”  § 5 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych do wybudowania i oddania obiektu do użytkowania oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego stosownego pozwolenia na użytkowanie. Koszty ich uzyskania ponosi Wykonawca”.

  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wpłynęły kolejne zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które niezwłocznie zostaną udzielone odpowiedzi.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-19 14:43:39


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech